Khi Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long được Chúa gọi về vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2013 cũng là lúc Tòa Giám Mục GP. Vĩnh Long chính thức trống tòa.

Theo Giáo Luật: nếu không có Giám mục Phụ tá, Hội đồng Cố vấn cai quản trừ khi Tòa Thánh định thể khác. Ai tạm cai quản Địa phận, phải triệu tập Hội đồng có thẩm quyền để bầu vị Giám quản trong vòng tám ngày từ khi Tòa Giám Mục trống ngôi (Can 419, 421,1). Trong vòng 8 ngày chưa bầu xong vì bất cứ lý do nào, Đức Tổng Giám mục Giáo tỉnh sẽ chỉ định vị Giám quản. Do đó, sau khi kết thúc thánh lễ an táng vào lúc 14h, 22.08.2013. Cùng ngày, cha Phêrô Dương Văn Thạnh đang tạm cai quản Giáo phận, đã triệu tập Hội đồng có thẩm quyền để bầu vị Giám quản.

Kết quả: Linh mục Phêrô Dương Văn Thạnh sinh năm 1942 tại Vĩnh Long được Hội Đồng Cố Vấn Giáo phận Vĩnh Long chọn làm Giám Quản Giáo phận

Giám Quản là người được chọn lãnh đạo địa phận tạm thời trong lúc trống tòa. Nên chức Giám Quản sẽ bị mất "khi Tân Giám Mục tựu chức trong giáo phận" (GL. Điều 430)

Giám quản Địa phận có nhiệm vụ và quyền như Đức Giám Mục Địa phận nhưng thực ra bị hạn chế nhiều.

- Không được làm điều gì mới (Can 428,1).

- Không được tự mình hoặc cho người khác lấy hoặc hủy bất cứ văn kiện nào của Tòa Giám Mục hoặc sửa đổi (Can 428,2).

- Chỉ có thể bổ nhiệm Cha Chánh xứ sau một năm Tòa Giám Mục trống ngôi (Can 525,2).

Khi được chọn làm Giám Quản, cha Giám Quản Phêrô đã đi vào nhà thờ đặt tay tuyên xưng đức tin  với sự hiện diện của hai Đức Ông, Ban Cố Vấn, Cha Sở nhà thờ Chánh Tòa, và một số cha khác. Sau đó Đức Ông và các cha cùng bắt tay chúc mừng cha Giám Quản mới và hứa cùng cầu nguyện công tác với nhau vì lợi ích của Giáo Phận và  phần rỗi các linh hồn.

Xin chúc mừng Cha Giám Quản Phêrô Dương Văn Thạnh! Vì sự vâng lời, vì lợi ích Giáo Phận cha chấp nhận nhiệm vụ lèo lái con thuyền Giáo phận trong lúc trống ngôi. Xin Chúa chúc lành cho nhiệm vụ mới được trao phó, đặc biệt xin Chúa và Đức Mẹ Maria phù trợ cha cả hồn lẫn xác để cha có sức khỏe hướng dẫn Giáo phận theo sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần.

Xem ảnh xin bấm vào đây