1. Tên cũ: Giồng Tre
  2. Ấp: 2, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Chầu lượt:
  5. Bổn mạng:
  6. Giáo dân: 853 người

I - Tên họ đạo: họ đạo Giồng Tre

- Các linh mục tiền nhiệm:

a. Cha sở Bình Đại coi sóc Giồng Tre: Linh mục Phêrô Thể, Bùi Khắc Giảng, NguyễnChánh tâm, Giuse Bạch

b. Cha sở Kiến Vàng coi sóc Giồng Tre: Linh Mục Antôn Phú, Luca Sách, Giacôbê Tỏ, Phaolô Chiếu

c. Từ năm 1954 Giồng Tre được nâng lên hàng Giáo xứ có linh mục ở tại chỗ

- Antôn Phùng Quang Thành (1954-1960)
- Phêrô Võ Văn Sinh (1960-1974)
- Phêrô Võ Văn Đức (1974-1976)
- Phaolô Nguyễn Minh Chiếu (1976-1982)
- Linh mục Đương nhiệm Tôma Vũ Hữu Hiệp từ năm 1989 đến nay.

II. Giai đoạn hình thành:

- Năm thành lập: 1900 (họ nhỏ của Bình Đại).
- Người sáng lập: linh mục Phêrô Thể.
- Số giáo dân ban đầu: khoản 50 người.
- Nhà thờ đầu tiên được cất: 1900.
- Năm 1954 Giồng Tre được nâng lên hàng giáo xứ, cha sở đầu tiên: Antôn Thành

III. Giai đoạn hiện nay:

- Số giáo dân: 853 người
- Các sinh hoạt:
-
Ban Quới chức: 22 vị
- Ca đoàn: 25 ca viên
- Thánh nhi truyền giáo: 75 em

- Các cơ sở: nhà xứ, Đài Đức Mẹ, hai nhà đa dụng để hội họp và dạy giáo lý.

IV. Định hướng tương lai: Mở nhà trẻ, trạm phát thuốc.