1. Lễ Chúa Thăng Thiên
  2. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
  3. Lễ Chúa Ba Ngôi
  4. Lễ Mình Máu Chúa Kitô
  5. Lễ Thánh Phêrô và Phaolô


LỄ CHÚA THĂNG THIÊN             05/06/2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Hôm nay Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, nghĩa là Ngài mặc lấy quyền năng, vinh quang của Thiên Chúa. Những ai là môn đệ Ngài cũng thế, sẽ được vinh quang. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho chúng ta và mọi người sống xứng đáng là con Chúa:

1. Chúa phán: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết ý thức và trân trọng địa vị cao cả của người con Thiên Chúa, được vinh quang và danh dự của Nước Trời.

2. Chúa phán: "Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, biết dùng mọi khả năng và hoàn cảnh sống của mình, mà rao giảng Tin Mừng cứu rỗi, và giới thiệu tình thương Chúa cho mọi người.

3. Chúa phán: "Các con hãy làm phép rửa cho họ, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết làm phát triển ơn bí tích Rửa Tội, bằng việc tích cực rảo giảng Tin Mừng cho mọi người.

4. Chúa phán: "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong Thánh Kinh, trong các Bí tích, trong Thánh lễ, và trở nên hiện thân của Chúa Kitô ở giữa trần gian.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã ban Con Chúa cứu chuộc chúng con. Xin cũng ban Thánh Thần Chúa, giúp chúng con làm cho muôn dân trở nên môn đệ Chúa Kitô, hầu cho mọi người cùng được vui hưởng Nước Trời vinh hiển muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. 12/06/2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Ngay buổi chiều ngày Chúa sống lại, Chúa hiện ra ban Thánh Thần cho các Tông đồ. Chúa Thánh Thần thánh hoá Hội Thánh và làm cho người Kitô-hữu vững tin, mà được cứu độ. Trong đức tin của Hội Thánh, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, được ơn bình an của Chúa Phục Sinh, mà luôn hân hoan làm chứng cho tình yêu Chúa và ơn cứu rỗi của Người.

"Chúa phục sinh cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn Người". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu nhận biết giá trị của cuộc khổ nạn Chúa, dám chịu khó vì Chúa, mà tin rằng mình cũng sẽ được phục sinh vinh hiển với Người.

3.Chúa phán: "Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn ý thức mình có bổn phận gìn giữ và nuôi dưỡng ơn cứu rỗi, cùng loan truyền ơn cứu rỗi Chúa cho anh chị em mình.

4. Chúa phán: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, sốt sắng đọc kinh Chúa Thánh Thần, luôn khẩn nài Chúa, và luôn vâng theo ơn soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

5. Chúa phán: "Các con tha tội cho ai, thì người ấy được tha". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn xa tránh dịp tội, luôn khiêm tốn khẩn nài ơn tha thứ Chúa, và sống ơn thánh hoá của Chúa Thánh Thần.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã ban Con Một Chúa làm Đấng Cứu chuộc chúng con, Chúa lại ban Thánh Thần thánh hóa và canh tân Hội Thánh. Xin cũng ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để Ngài an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.Amen

CHÚA NHẬT XII TN LỄ CHÚA BA NGÔI.                        19/06/2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Sự thật về Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm về tình yêu: tình yêu sáng tạo, tình yêu cứu độ và tình yêu thánh hóa. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và chúng ta phải đáp lại tình yêu Chúa bằng chính đời sống của mình. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết kính mến Chúa Ba Ngôi, và biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương Hội Thánh.

2. Chúa phán: "Ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn đặt trọn niềm tin vào Con Thiên Chúa, thực hành lề luật Chúa, và hiệp thông trong sự sống của Chúa Ba Ngôi.

3. "Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn hiệp thông với Chúa Giêsu, để được đáng làm Con Chúa, được ơn tha thứ và được giải án tuyên công.

4. "Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để nhờ Con của Người, mà thế gian được ơn cứu rỗi". Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn họ đạo chúng ta, luôn kết hợp với Đức Giêsu Kitô, để được hiệp thông với sự sống của Chúa Ba Ngôi.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Ngài là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin ban Thánh Thần cho chúng con, để Người giúp chúng con yêu mến thực hành Lời Chúa, để chúng con được Thiên Chúa ở cùng, và được nên chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa trần gian. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.       26/06/2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu, là Hy tế thập giá, là lương thực nuôi hồn, là của nuôi sự sống đức tin. Chúa đã yêu thương thế gian, và Ngài đã yêu thương đến cùng, nên Ngài muốn ở lại với Hội Thánh mọi ngày cho đến ngày tận thế. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời". Chúng ta cầu nguyện mọi thành phần Hội Thánh, luôn nhờ bánh Thánh Thể, để được sống chính sự sống của Thiên Chúa thần linh.

2. Chúa phán: "Bánh Ta sẽ ban, chính là Thịt Ta đây, để cho thế gian được sống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, siêng năng và sốt sắng rước lễ Thánh Thể Chúa, để được sống bình an ở trần gian, và được hưởng phước thiên đàng.

3. Chúa phán: "Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì sống trong Ta và Ta sống trong người ấy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi hiệp thông trong sự sống Chúa, thì cũng biết chia xẻ của cải thần linh và vật chất, cho anh chị em mình.

4.  Chúa phán: "Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết siêng năng tham dự thánh lễ và sốt sắng rước lễ, để chắc chắn được cùng chung hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Kết thúc: Kính lạy Chúa Giêsu Thánh thể, chính vì yêu thương chúng con, Chúa đã hiến dâng mình làm của nuôi chúng con. Xin cho chúng con siêng năng, sốt sắng mến yêu và tôn sùng Bí tích Thánh Thể Chúa. Hầu cho chúng con đáng được làm con cái Chúa, mà hưởng phước đời đời. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ     29/06/2011

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Khi Hội Thánh mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, là đức tin nền tảng mà Chúa khởi sự xây dựng Hội Thánh, chúng ta cùng cảm tạ Chúa. Khi chúng ta chúc mừng hai Đấng thánh cả, và nhờ lời các ngài cầu bàu, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.   Chúa Giêsu phán với Phêrô: "Con là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm trong Hội Thánh, có cùng một đức tin vững mạnh, và một lòng mến nhiệt nồng như Phêrô, để hướng dẫn Dân Chúa.

2.   Thánh Phêrô nói: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, được lòng tin mến Chúa trên hết mọi sự, bền tâm sống đạo, và hăng say hoạt động Tông đồ, loan báo Tin Mừng cứu rỗi.

3.   Chúa hỏi Saolô: "Sao ngươi đi bắt bớ Ta?". Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa Kitô, và cho những người chống đối Chúa Kitô, được ánh sáng Chúa chiếu soi vào tâm trí, và được ơn ăn năn trở lại mà phụng sự Hội Thánh Chúa.

4.   Thánh Phaolô viết: "Mỗi  lần anh em ăn uống Mình Máu Chúa, là anh em loan truyền việc Chúa chịu chết". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, sống mầu nhiệm Thánh Thể, sống đức tin, và thực hành lời Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, là Đấng Cứu chuộc chúng con, Chúa thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin của các Tông đồ. Xin cho chúng con, khi đón nhận giáo huấn của các Tông đồ, thắp sáng đức tin vào Chúa, và cộng tác với hàng giáo phẩm mà mở rộng Nước Trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.