1. Chúa Nhật IV Quanh Năm
  2. Chúa Nhật V Quanh Năm
  3. Chúa Nhật VI Quanh Năm
  4. Chúa Nhật VII Quanh Năm

CHÚA NHẬT  IV  QUANH NĂM          

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Thầy dạy lẽ khôn ngoan, là Đấng mở cửa Thiên đàng. Chúa đi đến đâu, thì nhiều người liền vây quanh Chúa. Chúa dạy có tám mối phước thật để được lên Thiên đàng. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người được lên thiên đàng:

1. Chúa phán: "Phúc thay cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp". Chúng ta cầu nguyện cho đại gia đình Hội Thánh và các vị lãnh đạo trong Hội Thánh, luôn cư xử hiền hoà, khiêm tốn và nhẫn nại với mọi người.

2.Chúa phán: "Phúc thay cho những ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương". Chúng ta cầu nguyện cho những người thiện chí, những nhà hảo tâm, có lòng xót thương mà tận tình giúp đỡ những ai lâm cảnh nghèo đói túng thiếu.

3.Chúa phán: "Phúc thay cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang nỗ lực xây dựng hòa bình thế giới, sớm đạt được kết quả chấm dứt chiến tranh và chia rẽ.

4. Chúa phán: "Phúc thay cho những ai bị bách hại vì chính đạo, vì Nước Trời là của họ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dám chịu thiệt thòi để yêu thương phục vụ nhau, và để làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa là nguồn mọi ơn phước thật của nhân loại. Xin cho chúng con biết yêu mến những sự trên trời và thực hành các mối phước thật, để nhờ lòng thương xót Chúa, chúng con đạt được hạnh phúc ở đời này, và hạnh phúc thật ở đời sau trên thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  V  QUANH NĂM

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu gọi các môn đệ mình là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Chúng ta là những Kitô-hữu, chúng ta phải là hiện thân của Chúa Kitô, nhờ các việc lành, việc tốt và gương sáng. Giờ đây chúng ta hãy cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Chính các con là muối cho đời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn thể hiện bản chất người Kitô-hữu ở giữa trần gian, luôn là 'muối' cho đời, là nhân tố giữ cho đời khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ.

2. Chúa phán: "Nếu muối lạt đi, thì biết lấy gì mà muối nó cho mặn lại". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn kết hợp mật thiết với Mình Thánh Chúa, và sống Lời Chúa, để luôn được thấm nhuần bản chất của Kitô-giáo.

3. Chúa phán: "Chính các con là ánh sáng cho trần gian". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn làm việc lành, nên gương sáng cho mọi người, hầu làm cho mọi người thấm nhuần ánh sáng đức tin, đức trông cậy, và đức bác ái Kitô-giáo.

4. Chúa phán: "Ánh sáng của các con cũng phải được chiếu giải trước mặt thiên hạ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình trong họ đạo chúng ta, biết dùng "việc cùng giúp nhau sống đạo", mà làm cho mọi người nhận biết ơn cứu rỗi của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa là Mặt trời Công chính cho trần gian. Xin cho chúng con khi đón nhận ơn cứu rỗi, cũng biết dùng gương sáng đời sống đạo, mà loan truyền ơn cứu rỗi ấy cho mọi người, làm cho toàn thế giới đặng hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  VI  QUANH NĂM            

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Trải qua mọi thời đại, lề luật Chúa luôn dạy chúng ta phải thực hành ý Chúa, là giúp cho mọi người được ơn cứu rỗi, không trừ ai. Người ta không được sửa đổi lề luật của Chúa, mà trái lại, người ta phải tuân giữ cách vẹn toàn. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Ta đến không phải để huỷ bỏ lề luật, mà là để kiện toàn lề luật". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn biết sắp xếp các công việc của mình, để luôn tuân giữ các giới răn của Chúa.

2. Chúa phán: "Ai tuân giữ và dạy người ta giữ các giới răn Chúa, thì được kể là lớn trong Nước Trời". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn giúp nhau tuân giữ các giới răn Chúa cách vẹn toàn, hầu làm cho mọi người được vào Nước Trời.

3. Chúa phán: "Con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em trước đã". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người luôn sống hoà thuận thương yêu nhau, giúp nhau dâng lễ đời mình lên trước tôn nhan Thiên Chúa tình thương.

4. Chúa phán: "Hễ điều gì có thì nói là có, không thì nói là không". Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình trong họ đạo chúng ta, biết tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm giá con người, và biết tôn thờ Thiên Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Chúa làm gương mẫu trong việc tuân giữ lề luật. Xin ban Thánh Thần Chúa thúc đẩy chúng con chu toàn hết mọi điều trong các giới răn Chúa dạy ở đời này, cho ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời chẳng cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  VII QUANH NĂM

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa dựng nên loài người giống hình ảnh Chúa, cho họ sống trong xã hội: họ phải yêu thương nhau, không hận thù, không chiến tranh, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp, phải sống yêu thương theo mẫu gương Chúa Ba Ngôi. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Ai xin thì con hãy cho". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn biết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ơn cứu rỗi Chúa cho mọi người, luôn sẵn sàng giúp mọi người tìm được hạnh phúc trong tình yêu Chúa.

2. Chúa phán: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi các con". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu đang sống trong gia đình nhân loại, thể hiện tình Chúa yêu thương, không kẻ thù, không bất công và không kỳ thị.

3. Chúa phán: "Nếu các con yêu thương kẻ yêu thương các con, thì nào có công chi". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn là hiện thân của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, biết yêu thương nhau và giúp đỡ nhau hưởng ơn cứu rỗi.

4. Chúa phán: "Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời". Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình trong họ đạo chúng ta, biết sống lời Chúa, năng lãnh nhận các bí tích, sống đạo lý Chúa Kitô, mà được hưởng phước trong Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn loài người nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con thực thi những điều Con Chúa dạy bảo: là xoá bỏ thù hận, gieo rắc tình bác ái, và sống thánh thiện, mà làm chứng cho hạnh phúc thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.