1. Lễ Chúa Thăng Thiên
  2. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
  3. Lễ Chúa Ba Ngôi
  4. Lễ Mình Máu Chúa Kitô
  5. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
  6. Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
  7. Chúa Nhật XIII Thường Niên

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN  

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Hôm nay Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, nghĩa là Ngài mặc lấy quyền năng, vinh quang của Thiên Chúa. Những ai trung thành làm môn đệ Ngài cũng sẽ được vinh quang với Ngài. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho chúng ta và cho mọi người:

1. Chúa phán: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết ý thức và trân trọng địa vị cao cả của người con Thiên Chúa, được vinh quang và danh dự của Nước Trời.

2. Chúa phán: "Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, biết dùng mọi khả năng và hoàn cảnh sống của mình, mà rao giảng Tin Mừng cứu rỗi, và giới thiệu tình thương Chúa cho mọi người.

3. Chúa phán: "Các con hãy làm phép rửa cho họ, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết làm phát triển ơn bí tích Rửa Tội, bằng việc tích cực rảo giảng Tin Mừng cho mọi người.

4. Chúa phán: "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong Thánh Kinh, trong các Bí tích, trong Thánh lễ, và trở nên hiện thân của Chúa Kitô ở giữa trần gian.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã ban Con Chúa cứu chuộc chúng con. Xin cũng ban Thánh Thần Chúa, giúp chúng con làm cho muôn dân trở nên môn đệ Chúa Kitô, hầu cho mọi người cùng được vui hưởng Nước Trời vinh hiển muôn đời.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chiều ngày Chúa sống lại, Chúa Giêsu hiện ra ban Thánh Thần cho các Tông đồ, thể theo lời Người đã hứa. Chúa Thánh Thần thánh hoá Hội Thánh, củng cố đức tin của người kitô-hữu, và dạy người tín hữu tuyên xưng đức tin. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, được ơn bình an của Chúa Phục Sinh, mà luôn hân hoan làm chứng cho tình yêu Chúa và ơn cứu rỗi của Người.

2. "Chúa phục sinh cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn Người". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu nhận biết giá trị của cuộc khổ nạn Chúa, dám chịu khó vì Chúa, mà tin rằng mình cũng sẽ được phục sinh vinh hiển với Người.

3. Chúa phán: "Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn ý thức mình có bổn phận gìn giữ và nuôi dưỡng ơn cứu rỗi, cùng loan truyền ơn cứu rỗi Chúa cho anh chị em mình.

4. Chúa phán: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, sốt sắng đọc kinh Chúa Thánh Thần, luôn khẩn nài Chúa, và luôn vâng theo ơn soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

5. Chúa phán: "Các con tha tội cho ai, thì người ấy được tha". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn xa tránh dịp tội, luôn khiêm tốn khẩn nài ơn tha thứ Chúa, và sống ơn thánh hoá trong Chúa Thánh Thần.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã ban Con Một Chúa làm Đấng Cứu chuộc chúng con, Chúa lại ban Thánh Thần thánh hóa và canh tân Hội Thánh. Xin lửa Thánh Thần lại hiện xuống trên chúng con, để Ngài an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ CHÚA BA NGÔI

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Sự thật về Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm về tình yêu: tình yêu sáng tạo, tình yêu cứu độ và tình yêu thánh hóa. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và chúng ta phải đáp lại tình yêu Chúa bằng chính đời sống của mình. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết kính mến Chúa Ba Ngôi, và biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương Hội Thánh.

2. Chúa phán: "Ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn đặt trọn niềm tin vào Con Thiên Chúa, thực hành lề luật Chúa, và hiệp thông trong sự sống của Chúa Ba Ngôi.

3. "Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn hiệp thông với Chúa Giêsu, để được đáng làm Con Chúa, được ơn tha thứ và được giải án tuyên công.

4. "Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để nhờ Con của Người, mà thế gian được ơn cứu rỗi". Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn họ đạo chúng ta, luôn kết hợp với Đức Giêsu Kitô, để được hiệp thông với sự sống của Chúa Ba Ngôi.Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Ngài là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin ban Thánh Thần cho chúng con, để Người giúp chúng con yêu mến thực hành Lời Chúa, để chúng con được Thiên Chúa ở cùng, và được nên chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa trần gian. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu, là Hy tế thập giá, là lương thực nuôi hồn, là của nuôi sự sống đức tin. Chúa đã yêu thương thế gian, và Ngài đã yêu thương đến cùng, nên Ngài muốn ở lại với Hội Thánh mọi ngày cho đến ngày tận thế. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn nhờ bánh Thánh Thể, để được sống chính sự sống của Thiên Chúa thần linh.

2. Chúa phán: "Bánh Ta sẽ ban, chính là Thịt Ta đây, để cho thế gian được sống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, siêng năng và sốt sắng rước Thánh Thể Chúa, để được sống bình an ở trần gian, và được hưởng hạnh phúc thiên đàng.

3. Chúa phán: "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì sống trong Ta và Ta sống trong người ấy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, khi hiệp thông trong sự sống Chúa, thì cũng biết chia xẻ của cải thần linh và vật chất, cho anh chị em mình.

4. Chúa phán: "Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết siêng năng tham dự thánh lễ và sốt sắng rước lễ, để chắc chắn được cùng chung hưởng hạnh phúc Nước Trời trong Chúa.

Kết thúc: Kính lạy Chúa Giêsu Thánh thể, chính vì yêu thương chúng con, Chúa đã hiến dâng mình làm của nuôi chúng con. Xin cho chúng con siêng năng, sốt sắng mến yêu và tôn sùng Bí tích Thánh Thể Chúa. Hầu cho chúng con đáng được làm con cái Chúa, mà hưởng phước đời đời.  Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là dịp nhắc ta cảm tạ và chiêm ngưỡng tình thương của Thiên Chúa. Trái Tim Chúa Giêsu bị đâm là gồm tóm các việc Chúa làm vì yêu thương nhân loại, là biểu tượng cho việc loài người xúc phạm đến tình yêu Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện:

1. Hội Thánh là dân ưu tuyển của Chúa, là dân tộc được Chúa yêu thương; chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục và Linh mục, được trở nên hiện thân cho Trái Tim yêu thương của Chúa Giêsu đối với mọi người.

2. Có những người kém may mắn, thiếu tình thương gia đình.... Chúng ta cầu nguyện cho những người này, cảm nhận được sự dịu ngọt của tình yêu Chúa, qua những nghĩa cử bác ái yêu thương của những người sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

3. Chúa Giêsu đang mở rộng Trái Tim để yêu thương hết mọi người. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu siêng năng tôn sùng Thánh Tâm Chúa, dùng cuộc sống mình mà đáp lại tình yêu Chúa, mà làm cho nhiều người trở về với Chúa.

4."Một tên lính lấy giáo đâm thủng cạnh sườn Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, siêng năng và sốt sắng tôn sùng Thánh Tâm Chúa, dùng đời sống đạo mà nói cho mọi người biết: Thiên Chúa là Tình yêu.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, để biểu lộ tình yêu thương vô cùng, Chúa đã ban Con Một làm người, chịu chết mà chuộc tội thiên hạ; xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên chúng con, uốn lòng chúng con nên giống như Trái Tim Con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ       

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Hội Thánh muốn củng cố và gia tăng đức tin mình trên nền tảng đức tin của các Tông Đồ. Nhờ lời các ngài cầu bàu, xin cho chúng ta biết bày tỏ đức tin mình, cho mọi người cùng tin thờ Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu phán với Phêrô: "Con là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho hàng giáo phẩm trong Hội Thánh, có cùng một đức tin vững mạnh, và một lòng mến nhiệt nồng như Phêrô, để hướng dẫn Dân Chúa.

2. Thánh Phêrô nói: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, được lòng tin mến Chúa trên hết mọi sự, bền tâm sống đạo, và hăng say hoạt động Tông đồ, loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho mọi người.

3. Chúa hỏi Saolô: "Sao ngươi đi bắt bớ Ta?". Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa Kitô, và cho những người chống đối Chúa Kitô, được ánh sáng Chúa chiếu soi vào tâm trí, và được ơn ăn năn trở lại mà phụng sự Hội Thánh Chúa.

4. Thánh Phaolô viết: "Mỗi  lần anh em ăn uống Mình Máu Chúa, là anh em loan truyền việc Chúa chịu chết". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, sống mầu nhiệm Thánh Thể, sống đức tin, và thực hành lời Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng Cứu chuộc chúng con, Chúa thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin của các Tông đồ. Xin cho chúng con, khi đón nhận giáo huấn của các Tông đồ để lại, biết thắp sáng đức tin mình, và cộng tác với hàng giáo phẩm mà mở rộng Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

TUẦN  XIII  THƯỜNG NIÊN

LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời
:  Anh chị em thân mến,
Kitô-hữu là người có Chúa Kitô, yêu mến Chúa Kitô, vác thập giá theo Chúa Kitô. Hơn nữa, người Kitô-hữu phải nhìn thấy Chúa Kitô hiện diện nơi người anh em mình, nơi những sứ giả của Chúa Kitô. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã trở nên người môn đệ Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa phán: "Các con đừng sợ người ta". Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn yêu mến Chúa trên hết mọi sự, dám sẵn sàng chịu khó hy sinh vì Chúa, dám vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Chúa.

2. Chúa phán: "Không có gì che giấu mà sẽ không bị tỏ lộ ra". Chúng ta cầu nguyện cho các kitô-hữu, không ngại khó sợ khổ vì đạo Chúa, được ơn can đảm tuyên xưng đức tin, được ơn khôn ngoan để rao giảng Tin Mừng, trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi và mọi lúc.

3. Chúa phán: "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, mà không giết được linh hồn". Chúng ta cầu nguyện cho những môn đệ Chúa Kitô, luôn can đảm chấp nhận những khổ nhọc vì Danh Chúa, để hân hoan chân thành sống đạo Chúa giữa trần gian.

4. Chúa phán: "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt người đời, Thầy sẽ nhận người ấy trước mặt Cha Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo, dù hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi, đều trung thành thờ Chúa và sống đạo Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa muốn loài người hết lòng kính mến Chúa, và vác thập giá bước theo chân Con Chúa. Xin nhậm lời chúng con nguyện, mà ban Thánh Thần giúp chúng con sống xứng đáng là con Chúa, và xứng đáng là môn đệ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.