1. Chúa Nhật XXII Quanh Năm
  2. Chúa Nhật XXIII Quanh Năm
  3. Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria
  4. Lễ Suy Tôn Thánh Giá
  5. Chúa Nhật XXIV Quanh Năm
  6. Chúa Nhật XXV Quanh Năm
  7. Chúa Nhật XXVI Quanh Năm

CHÚA NHẬT  XXII             

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Danh vọng và địa vị luôn hấp dẫn con người thời nay. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết tế nhị và khiêm tốn, đồng thời cũng biết quan tâm giúp đỡ những người bé mọn. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. Chúa phán: "Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khổ, tàn tật". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn hãnh diện vì mình là môn đệ Chúa, nhưng luôn khiêm tốn khi phục vụ giúp đỡ anh em.

2. Chúa Giêsu nhìn thấy các vị khách dự tiệc, đều chọn chỗ nhất mà ngồi. Chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em lương dân, cũng thấm đượm tinh thần giáo lý Phúc Âm, mà khiêm tốn và tế nhị đối với anh chị em mình.

3. Chúa phán: "Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, có lòng khiêm nhượng, mà góp phần làm nhẹ bớt những khó nhọc của anh chị em mình.

4. Chúa phán: "Người ấy sẽ được thưởng công trong ngày kẻ chết sống lại". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, giúp nhau sống đức tin, làm lành lánh dữ, và tích trữ công đức cho hạnh phúc Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng Toàn năng, xin uốn lòng chúng con nên giống như Con Chúa, luôn dịu hiền và khiêm nhượng đối với mọi người, cho chúng con ngày sau đặng lên thiên đàng, hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  XXIII

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu mời gọi những người đến làm môn đệ Chúa phải hội đủ 3 điều kiện này là: phải từ bỏ chính mình, phải vác thập giá hằng ngày, và phải trù liệu sao cho được ơn cứu rỗi. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. Hội Thánh là "đoàn người đông đảo cùng đi đường theo Chúa Giêsu". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn đồng hành với Chúa Kitô, dám từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày, và đi theo Chúa

2. Chúa phán: "Ai muốn theo Ta, mà không từ bỏ mình, thì không đáng là môn đệ Ta". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn quyết tâm từ bỏ ý riêng của mình, và vâng nghe theo thánh ý Chúa trên hết mọi sự.

3.  Chúa phán: "Ai không vác thập giá mình, thì không đáng là môn đệ Ta". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau yếu bệnh tật, được thông phần vào cuộc thương khó Chúa, mà vững lòng tin cậy nơi Chúa.

4. Chúa phán: "Ai không từ bỏ tất cả, thì không thể làm môn đệ Ta". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, dám từ bỏ mọi danh lợi trần gian, và dám trung kiên sống đạo Chúa cho đến cùng.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con trở nên môn đệ của Con Chúa để được ơn cứu độ. Xin cho chúng con dám từ bỏ ý riêng mình, dám vác thập giá mình hằng ngày, và đáng được vào sống trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA 

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta nhận biết Thiên Chúa yêu thương Đức Mẹ cách đặc biệt. Đức Mẹ đã đón nhận ơn Chúa, và đã đáp trả lại tình yêu Chúa cách vẹn toàn. Chúng ta hãy noi gương Mẹ và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Cầu nguyện cho Hội Thánh. - Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, chúng con cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh: ân cần hướng dẫn các Kitô-hữu, kính mến Đức Mẹ và tập luyện các nhân đức của Mẹ Maria.

2. Cầu nguyện cho thành phần lãnh đạo trong xã hội. - Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho các vị lãnh đạo trong các lãnh vực xã hội, biết tôn trọng phẩm giá của mọi người dân, và giúp họ sống đúng chức phận mình.

3. Cầu nguyện cho những người láng giềng của chúng ta. - Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho những người láng giềng lối xóm của chúng con, nhận biết rằng: "Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất của trần gian".

4. Cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta. - Lạy Chúa, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho chúng con chu toàn các bổn phận làm người, làm con Chúa, và noi gương Đức Mẹ, làm cho nhiều người được ơn cứu rỗi.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Một Chúa giáng sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria để cứu chuộc loài người. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho chúng con thực hành các nhân đức của Mẹ, sống đạo nên ở đời nầy, hầu ngày sau đặng hưởng phước trên thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

SUY TÔN THÁNH GIÁ               

LỜI CẦU NGUYỆN

1.     Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, đã dùng cuộc khổ nạn thập giá mình mà đem lại vinh quang và ơn cứu chuộc cho nhân loại. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. Hội Thánh là cộng đoàn những người tin vào Đức Giêsu Kitô chịu chết trên cây thánh giá. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết chịu khó hy sinh, để đem ơn cứu chuộc của Chúa đến cho mọi người.

2. "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người". Chúng ta cầu nguyện cho mọi dân tộc trên thế giới, khi nhìn ngắm cuộc khổ nạn thập giá của Chúa Kitô, thì nhận ra tình yêu Thiên Chúa, để được ơn đức tin và được sống đời đời.

3. Chúa phán: "Hãy vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang gặp đau khổ, già yếu, bệnh tật, biết nối kết các khổ nhọc của mình, vào cuộc khổ nạn của Chúa, để được cứu chuộc và được vinh quang.

4. Chúa phán: "Đức Kitô phải chịu treo lên thập giá, chịu chết, rồi mới sống lại". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hiểu được giá trị của thập giá, của hy sinh, để đem ơn cứu chuộc đến cho mọi người trong gia đình mình.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa phải chịu chết trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại, và để bày tỏ tình yêu Chúa. Xin cho chúng con biết vác thập giá mình hằng ngày, mà loan truyền tình yêu Chúa, cho mọi người được hưởng Nước Trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  XXIV    

LỜI CẦU NGUYỆN

1.       Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, hằng tha thứ cho kẻ có tội thật lòng ăn năn. Chúng ta hãy đáp lại lòng thương xót Chúa, nghĩa là hãy thật lòng sám hối về tội lỗi của mình. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1."Các người thu thuế và tội lỗi thường đến gần Chúa Giêsu, mà nghe Người giảng". Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, cũng biết yêu thương chăm sóc những thành phần yếu kém và đau khổ.

2. Chúa Giêsu phán: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải". Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi Kitô-hữu, luôn nhớ xét mình hằng ngày, nhìn nhận mình sai lỗi, rồi thành tâm sám hối và xin ơn tha thứ.

3. Người con tự nhủ: "Biết bao người làm công ở nhà cha tôi, được cơm dư gạo thừa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, nhận biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, hằng ban ơn lành cho tất cả những ai tin cậy vào Chúa.

4. Người cha nói: "Chúng ta phải ăn mừng, vì em con đã chết, nay sống lại". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn đoàn kết yêu thương nhau, giúp nhau lãnh nhận ơn tha thứ, và ơn phục sinh của Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa muốn loài người bỏ đường tội lỗi, mà sống công chính. Xin ban Thần Trí khôn ngoan xuống đầy lòng chúng con, để chúng con thành tâm thống hối mọi tội lỗi, mà sống xứng đáng là con Chúa.  Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  XXV     

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa trao cho mỗi người một cuộc sống, với một vài tài năng, một thời gian, và một hoàn cảnh, để họ quản lý và sử dụng, nhằm đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng ta cùng cám ơn Chúa, đã gia ân cho chúng ta và hiệp ý cầu nguyện:

1. Các vị chủ chăn trong Hội Thánh như là những người quản lý gia sản của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn của Hội Thánh, biết theo ơn Thánh Thần soi sáng, mà hướng dẫn mọi người đạt tới ơn cứu rỗi đời đời.

2. Chúa phán: "Hãy dùng tiền của bất chính, mà mua lấy bạn hữu". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, biết xử dụng tiền của vật chất cách khôn khéo, hợp với đức ái Kitô-giáo, mà chuộc lấy hạnh phúc Nước Trời.

3. Chúa phán: "Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, trung thành gìn giữ ơn thánh của bí tích Rửa tội, dù đang sống giữa trần gian, nhưng luôn hướng tới sự sống thiên đàng.

4. Chúa phán: "Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn trung thành tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, và kính mến Chúa trên hết mọi sự.

Kết thúc: Lạy Chúa, là nguồn sống và là nguồn phúc cho mọi loài. Xin ban Thánh Thần Chúa, giúp chúng con biết hưởng dùng những ơn Chúa ban ở đời này, mà đạt tới sự sống vinh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Chúng con cầu xin. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  XXVI    

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Sự giàu có hay sự nghèo khó đều là phương tiện Chúa ban, để loài người đạt tới hạnh phúc Thiên đàng. Tất cả đều phải hành sử đúng theo như Lời Chúa dạy. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. Abraham đáp: "Chúng đã có Môisen và các tiên tri, chúng hãy nghe các vị đó". Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, được đầy ơn Chúa, được nhiều người quý trọng và cộng tác xây dựng Hội Thánh.

2. Chúa phán: "Có người phú hộ kia, mặc toàn gấm-lụa, tiệc tùng linh đình". Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người, biết sử dụng của cải, tiện nghi, văn minh và khoa học đời này, để thăng tiến cuộc sống của toàn nhân loại.

3. Chúa phán: "Có một người nghèo đói, tên là Lagiarô, mình đầy ghẻ chóc". Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo hèn khổ nhọc, biết nối kết các đau khổ của mình, với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, để được ơn cứu rỗi.

4. Abraham đáp: "Chúng hãy nghe Môi sen và các ngôn sứ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn thực hành Lời Chúa, và vâng theo sự hướng dẫn của các vị chủ chăn trong Hội Thánh Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã dạy chúng con sống yêu người để đạt được Nước Trời. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con tin cậy mến Chúa, và yêu thương mọi người, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.