1. Lễ Thánh Giuse Lao Công
 2. Chúa Nhật V Phục Sinh
 3. Chúa Nhật VI Phục Sinh
 4. Chúa Nhật VII Phục Sinh (Chúa Thăng Thiên)
 5. Chúa Nhật VIII Phục Sinh (Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

 

LỄ THÁNH GIUSE LAO CÔNG            01/05/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ gia nghiệp Chúa. Thánh nhân đã ra sức lao công để nuôi sống Thánh Thất, xây dựng mái ấm tình thương và hạnh phúc cho gia đình, xứng đáng là gương mẫu cho các thợ thuyền và gia trưởng. Nhờ lời cầu bàu của Thánh Giuse, chúng ta hiệp ý cầu nguyện:

 1. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, nhờ sự bàu chữa của thánh Giuse, được nên như một đại gia đình luôn hiệp nhất với nhau, sống thánh thiện và yêu thương nhau.
 2. Ông Thánh Giuse là Kiểu thức các tài công noi theo. Chúng ta cầu nguyện cho các thợ thuyền, những người lao động, tìm được việc làm thích hợp với khả năng mình, biết tôn trọng nhân phẩm, công lý, mà phục vụ đời sống con người.
 3. Ông Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho bậc làm cha mẹ, người giám hộ, biết ra sức xây dựng gia đình mình, thành một mái ấm yêu thương, nhiều hạnh phúc, và đầy lòng đạo đức kính thờ Chúa.
 4. Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Chúng ta cầu nguyện cho các gia trưởng trong họ đạo chúng ta, đặc biệt tôn kính Thánh Giuse, hướng dẫn gia đình đọc kinh chung trước bàn thờ Chúa, và giúp nhau tận hưởng tình yêu Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn loài người hưởng sự sống gia nghiệp Chúa; và Chúa chọn Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, thì xin nhờ lời cầu bàu của Thánh Nhân, mà cho chúng con đặng giữa đạo nên ở đời này, và ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước vô cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

CHÚA NHẬT  V   PHỤC SINH               06/05/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu mượn hình ảnh "sức sống của cây nho, cành nho và sinh hoa trái", để nói về sức sống của Thiên Chúa trong mỗi Kitô-hữu. Chúng ta có sự sống Thiên Chúa nhờ hiệp thông trong Chúa Kitô. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. Chúa phán: "Thầy là Cây nho, các con là cành nho". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn thể hiện sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, bằng việc sống Lời Chúa và bằng việc lãnh nhận các Bí tích.
 2. Chúa phán: "Cành nào lìa cây, sẽ khô héo và bị quăng vào lửa". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tội, đang xa lìa Chúa, xin cho họ ăn năn sám hối, dứt bỏ tội lỗi, mà sớm trở về hiệp thông trong tình yêu Chúa.
 3. Chúa phán: "Cành nào sinh trái, thì được cắt tỉa cho nó sai trái hơn". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang làm việc tông đồ, dám chấp nhận những khó nhọc để rèn luyện mình, và trổ sinh hoa trái cho nhiều người được ơn cứu rỗi.
 4. Chúa phán: "Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều trái". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn kết hợp với Chúa, và đoàn kết hiệp nhất với nhau trong Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con chính sự sống của Chúa, nhờ các bí tích của Chúa phục sinh. Xin cho chúng con luôn thực hành những Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, và năng lãnh nhận các Bí tích Chúa ban, cho chúng con luôn sống trong Chúa tới muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  VI   PHỤC SINH             13/05/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa, để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Chúng ta hãy đáp lại tình yêu Chúa, hãy ca ngợi Chúa đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Và chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. Chúa phán: "Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn thực thi ý Chúa là kính mến Chúa trên hết mọi sự, và luôn thương yêu nhau, như Chúa đã yêu thương Hội Thánh.
 2. Chúa phán: "Khi các con giữ các điều răn của Thầy, là các con ở lại trong tình yêu của Thầy". Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn sống Lời Chúa vì lòng mến Chúa, để đạt được niềm vui trọn hảo trong tình thương của Chúa.
 3. Chúa phán: "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, biết tôn trọng nhau như những bạn hữu của Chúa.
 4. Chúa phán: "Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, thể hiện tình mến thương nhau, và nhờ Lời Chúa hướng dẫn, cùng giúp nhau đạt tới Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa, Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con. Xin ban Thánh Thần đốt lửa kính mến Chúa trong lòng chúng con, để chúng con tuân giữ các giới răn Chúa, vì tình mến Chúa yêu người, hầu niềm vui của chúng con đạt tới sự trọn hảo trong Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT  VII   PHỤC SINH

LỄ CHÚA GIÊSU THĂNG THIÊN.       20/05/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Các môn đệ chứng kiến việc Chúa lên trời, hay chúng ta tham dự thánh lễ hôm nay, ai cũng đều mong muốn được lên trời với Chúa. Làm sao ta mới có thể lên trời? Cần phải hoàn thành sứ mạng của mình ở trần gian như Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

 1. Chúa phán: "Các con hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn giúp nhau thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, nhất là cho những người thân cận trong gia đình mình.
 2. Chúa phán: "Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, luôn gìn giữ và phát triển ơn sủng của Bí tích Rửa Tội, và làm sáng danh Chúa, hầu nắm chắc phần thưởng sẽ được vinh hiển trên trời.
 3. "Khi các Tông đồ rao giảng Tin Mừng, có Chúa cùng hoạt động với các ông". Chúng ta cầu nguyện cho những ai vâng nghe giáo huấn của các Tông đồ, cũng được Chúa Thánh Thần tác động, để họ tin Chúa và lãnh nhận các bí tích.
 4. "Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn chu toàn các bổn phận trong gia đình, trong xã hội, và trong Giáo Hội, để cùng được lên trời.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng tác tạo vạn vật, và cho chúng hưởng vinh phước muôn đời. Chúa đã vinh thăng Con Chúa. Xin cho chúng con biết chu toàn những bổn phận trần gian, mà lòng vẫn luôn hướng về những sự trên trời, hầu ngày sau chúng con cùng được lên trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  27/05/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Ngày lễ Ngũ Tuần, với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, Hội Thánh được khai sinh. Các tín hữu đều lãnh nhận ơn Thánh Thần, đó là sức sống mới và sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

 1. Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ, hướng dẫn, thánh hóa và canh tân Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, được tràn ngập Bảy ơn Chúa Thánh Thần, mà lãnh đạo dân Chúa đến thiên đàng bình an.
 2. Chúa Giêsu thổi hơi trên các môn đệ và phán: "Các con hãy nhận lãnh Thánh Thần". Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi Kitô-hữu, đều vâng theo tác động của Chúa Thánh Thần, mà chân thành sống đạo và trở nên muối men cho đời.
 3. Chúa phán: "Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con Đấng Bàu Chữa". Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong nghèo khổ về vật chất, đau khổ trong tâm hồn, nhận được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ ủi an.
 4. Chúa Thánh Thần làm cho các Tông đồ thông minh và can đảm rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh đạt nhiều hiệu quả, có nhiều người đón nhận đức tin, và được Chúa cứu chuộc.
 5. Chúa Thánh Thần là mối dây hiệp nhất các Kitô-hữu. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, được Chúa Thánh Thần liên kết nên một cộng đoàn hiệp nhất, mà cùng nhau tiến về Nhà Cha trên trời.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha toàn năng hằng hữu. Ngày xưa, Chúa đã ban Thánh Thần cho các thánh Tông đồ thể nào, thì nay, xin Chúa cũng ban Thánh Thần cho chúng con, để Người an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, và sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.