THÁNG 9/2015

TÂN PHÚC ÂM HOÁ GIÁO XỨ:

CANH TÂN ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

“Hãy đi bán những gì anh cĩ... rồi hãy đến theo Tơi” (Mc 10,21).

LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Cộng đồn sống đời thánh hiến cịn được gọi là cộng đồn tu trì, là những người tận hiến đời sống mình cho Chúa, đi theo Chúa, hoạt động với Chúa và hoạt động vì lợi ích Nước Chúa.  Chúng ta cùng hiệp ‎ý cầu nguyện:

1.       Chúa phán với một người kia: “Con hãy đi theo Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitơ-hữu trẻ, nhận biết tiếng gọi của Chúa Kitơ, và nhờ sức mạnh Thánh Thần, họ dám bước đi theo Chúa Kitơ trong đời sống thánh hiến.

2.       Chúa phán với Phêrơ và Anrê: “Các con hãy theo Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho các cộng đồn sống đời thánh hiến sống đúng với tinh thần luật dịng của mình, sống tốt các lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khĩ nghèo và vâng lời.

3.       Chúa phán: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con là Đấng trọn lành”. Chúng ta cầu nguyện cho các cộng đồn tu trì dám canh tân con đường nên trọn lành, cho phù hợp với tơn chỉ mục đích mà đấng sáng lập đã vạch ra.

4.       Chúa phán: “Con hãy bán tất cả những gì con cĩ... rồi đến theo Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho các cộng đồn sống đời thánh hiến, thật sự từ bỏ mọi sự vui vẻ thế gian, mà luơn gắn bĩ với những kho tàng trên trời.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muớn mọi người được nên thánh. Xin cho những người sống đời thánh hiến, chuyên tâm tìm kiếm Nước Trời theo cách của cộng đồn dịng tu mình, mà tiến tới hạnh phúc thiên đàng.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitơ, Chúa chúng con.

Amen.

 

CHÚA NHẬT  XXIII   06/09/2015

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã mở tai người điếc, để họ lắng nghe lời Chúa. Chúa đã mở miệng người câm, để họ ca vang lời ngợi khen Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho chúng ta và cho mọi người cùng đón nhận ơn cứu chuộc của Chúa Kitô:

1.       “Hãy nói với những kẻ nhát gan: Hãy can đảm lên, đừng sợ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh biết dùng Lời Chúa mà an ủi nhau, giúp nhau tìm đến với Chúa Kitô, và giúp nhau lãnh nhận ơn cứu chuộc của Chúa.

2.       “Người ta đem đến với Chúa Giêsu một người vừa câm vừa điếc”. Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa được nghe nói về Chúa, họ như bị điếc, xin cho họ sớm được lắng nghe Lời Chúa, và lãnh nhận ơn Chúa cứu chuộc.

3.       Chúa phán: “Ép-pha-ta, nghĩa là: Hãy mở ra”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu mau mở tâm hồn ra để đón Chúa, mở mắt đức tin ra, để nhìn thấy Chúa, mở lổ tai ra để nghe lời Chúa, và mở miệng lưỡi ra để ngợi khen Chúa.

4.       Dân chúng hết sức kinh ngạc và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mọi gia đình trong cộng đoàn họ đạo chúng ta, đều cùng tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng duy nhất cứu độ trần gian.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Chúa giải thoát chúng con khỏi mọi sự ràn buộc của tội lỗi. Xin Chúa mở tai chúng con nghe lời Chúa, và mở miệng chúng con lớn tiếng ngợi khen Chúa. Nhờ đó, chúng con làm cho mọi người cùng được ơn cứu chuộc.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

CHÚA NHẬT  XXIV    13/09/2015

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúng ta muốn biết mình là ai, mình phải làm gì để được sống đời đời; thì phải trả lời các câu hỏi này: Đức Giêsu Kitô là ai? Ngài dạy những gì? Và Ngài phải chịu những khổ nhọc thế nào để cứu chuộc loài người? Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

1.       Thánh Phêrô nói: “Thầy là Đức Kitô”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, cùng tuyên xưng một đức tin của các Tông đồ, luôn thực hành các lệnh truyền Chúa dạy, và luôn sống xứng đáng là người môn đệ của Chúa Kitô.

2.       Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai?”. Chúng ta cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa Kitô, nhờ xem thấy những chứng tá của các Kitô-hữu, mà họ nhận biết Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu chuộc trần gian.

3.       Chúa phán: “Đức Kitô phải nhiều đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết và sẽ sống lại”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, dám chấp nhận thập giá mình hằng ngày để theo Chúa Kitô, và được thông phần cuộc thương khó của Chúa.

4.       Chúa phán: “Ai liều mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hiểu biết giá trị của sự sống là hồng ân Chúa ban, để bảo vệ sự sống mình.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa ban Con Một Chúa cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con nhận biết Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin Thánh Thần Chúa biến đổi chúng con nên môn đệ Chúa Kitô, hầu đáng hưởng sự sống Nước Trời.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

SUY TÔN THÁNH GIÁ                 14/09/2015

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, đã chịu khổ nạn thập giá mà đem lại vinh quang và ơn cứu chuộc cho nhân loại. Ai vác thập giá với Ngài, sẽ được vinh quang. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1.       Hội Thánh là cộng đoàn những người tin vào Chúa Giêsu Kitô chịu chết trên cây thánh giá. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, chấp nhận khổ nhọc vì đạo Chúa, để đem ơn cứu chuộc của Chúa đến cho mọi người.

2.       “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trên thế giới, khi nhìn ngắm cuộc khổ nạn thập giá của Chúa Kitô, thì nhận ra tình yêu Thiên Chúa, để cùng tin mà được sống đời đời.

3.       Chúa phán: “Hãy vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau khổ, già yếu, bệnh tật, biết kết hiệp các khổ nhọc của mình vào cuộc khổ nạn của Chúa, để được ơn cứu chuộc vinh quang.

4.       Chúa phán: “Đức Kitô phải chịu treo lên thập giá, chịu chết, rồi mới sống lại”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hiểu được giá trị của việc “vác thập giá theo Chúa Kitô”, để gia đình mình được ơn cứu chuộc.

Kết thúc: Lạy Chúa, để cứu chuộc nhân loại, Con Chúa phải chịu chết trên thánh giá. Xin cho chúng con dám chấp nhận thập giá mình hằng ngày, mà bước đi theo Chúa, hầu đáp lại tình yêu Chúa, và loan truyền tình yêu Chúa cho mọi người.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

CHÚA NHẬT  XXV   20/09/2015

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Dù thân phận là Thiên Chúa, Chúa Kitô đã vui lòng chịu thương khó, chịu chết và sống lại, để yêu thương và cứu chuộc loài người. Chúa dạy: dù ở cương vị nào, loài người đều phải yêu thương phục vụ nhau. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1.       “Chúa Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê”. Chúng ta cầu nguyện cho Hàng Giáo phẩm của Hội Thánh, dám chấp nhận vác thập giá theo chân Chúa Kitô, hiến thân phục vụ đoàn chiên Chúa, và dẫn đưa Dân Chúa đến Quê Bình An.

2.       Chúa phán: “Đức Kitô sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người”. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em lương dân, dù gặp gian nan khốn khó, hoặc bị hại vì lẽ công chính, được lòng trông cậy phó thác nơi Chúa Kitô.

3.       Chúa phán: “Ai muốn làm người đứng đầu, phải phục vụ mọi người”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết yêu thương, phục vụ lẫn nhau trong Chúa Kitô, để ngày sau, cùng được hưởng niềm vui trên Nước Thiên Đàng.

4.       Chúa phán: “Ai đón tiếp một em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình, và mọi người trong họ chúng ta, đặc biệt giúp đỡ nhau đón nhận Chúa Kitô, và chọn Chúa làm Chủ đời sống của mình.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người theo gương Đức Kitô mà yêu thương phục vụ nhau. Xin ban Thánh Thần Chúa, giúp chúng con dám phụng sự Chúa trong mọi người, hầu xứng đáng là môn đệ Chúa Kitô, được hưởng vinh phước trên Thiên Đàng.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 

TẾT TRUNG THU                         27/09/2015

LỜI CẦU NGUYỆN

Chủ tế:        Anh chị em thân mến,

Các em thiếu nhi thân mến!

Chúa Giêsu yêu thương và chúc lành cho các trẻ em đến với Chúa. Dịp Tết Trung Thu đêm nay, chúng ta cùng nhau gặp gỡ Chúa Giêsu trong thánh lễ này, cùng làm cho niềm vui hồn nhiên của các em được tăng lên gấp bội trong tình Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.       “Người ta dẫn các trẻ em đến với Chúa, Người ôm chúng vào lòng và chúc lành cho chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức xã hội, biết theo lương tâm chân chính, mà hướng dẫn các trẻ em đến với Chúa, tôn trọng công bằng, sự thật và ơn thánh Chúa.

2.       Chúa phán: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ, nêu gương sáng đức tin cho con cháu, và dạy cho con cháu sống đức tin vững vàng, hiểu giáo lý vững chắc, và luôn hiệp thông trong Hội Thánh.

3.       Chúa phán: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như trẻ em, thì không được vào Nước Trời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết ham muốn những sự trên trời, và quen giúp đỡ những trẻ em bất hạnh, để mọi người cùng hưởng phước thiên đàng.

4.       “Rồi Người ôm các trẻ em vào lòng và chúc lành cho chúng”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết chăm lo sức khoẻ hồn xác cho các thiếu nhi, luôn tôn trọng nhân phẩm của các em, và giúp cho các em được nhiều ơn Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ lòng yêu thương các thiếu nhi cách đặc biệt. Xin cho các thiếu nhi luôn giữ được tâm hồn đơn sơ, trong trắng, hiếu thảo, ngoan ngoãn, để cuộc đời các em luôn sáng đẹp tựa ánh trăng rằm, hầu các em đáng được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Amen.

 

CHÚA NHẬT  XXVI  27/09/2015

          LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ làm việc Tông đồ là để loan báo Tin Mừng giải thoát, để cho mọi người nên thánh, để dứt khoát với tội lỗi; không phải để cho họ tranh giành địa vị xã hội. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1.       Chúa phán: “Ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đồng tâm hợp sức ủng hộ Hội Thánh, và cùng nhau góp phần xây dựng một thế giới hoà bình, hạnh phúc theo thánh ý Chúa.

2.       Chúa phán: “Ai cho người bé mọn uống, dù là nước lã, vì danh Chúa Kitô, thì không mất phần thưởng”. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới, ngày càng có nhiều người hảo tâm, sẵn sàng cứu giúp những người nghèo khổ-đói khát.

3.       Chúa phán: “Nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì hãy chặt nó đi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người can đảm dứt khoát chừa bỏ mọi tội lỗi, tránh xa những dịp phạm tội, trái lại, dám cố gắng tiến triển trên đường nên thánh.

4.       Chúa phán: “Thà con bị chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết quí trọng mạng sống, thân xác mình, và giúp nhau tiến tới cuộc sống vinh hiển trên Nước Trời.

Kết thúc: Lạy Chúa, Con Chúa đã sai các Tông đồ đi phân phát ơn cứu chuộc. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con chừa bỏ những ý nghĩ gian tà bất chính, mà thúc giục chúng con làm những việc lành, hầu xứng đáng là môn đệ Chúa Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền