Kính gởi
Ðức Cha PHAOLÔ NGUYỄN VĂN BÌNH
Tổng Giám Mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh


Kính thưa Ðức Cha,

Ban Giáo Lý chúng con hôm nay xin gởi đến Ðức Cha bản dịch của Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo.

Vâng lệnh Ðức Cha, chúng con đã bắt tay vào việc ngay từ cuối năm 1992.

Trước hết, chúng con nhờ 4 nhà dòng ở Thành Phố Hồ Chí Minh (Dòng Ðức Bà [CMD], Hội dòng Phan-Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ[FMM], Dòng Thánh Phao-lô thành Chartres (SPC) và Dòng Chúa Quan Phòng [CQP]) dịch 4 phần Sách Giáo Lý. Kế đến, chúng con chia nhau từng đoạn, mỗi người đọc một bản dịch, đề nghị sửa đổi, để chuẩn bị cho những ngày làm việc chung. Cuối cùng, chúng con gặp nhau và duyệt lại từng câu, từng chữ.

Khi duyệt lại bản dịch, chúng con dựa trên 3 nguyên tắc:
1. Dựa trên bản tiếng Pháp, Anh, Ý và Ðức, chúng con sửa lại những gì chưa đúng với nội dung.

2. Khi nắm vững ý của từng đoạn, chúng con xét đến cách hành văn tiếng Việt, cố gắng để bản văn dễ đọc, càng dễ hiểu càng tốt.

3. Chúng con cũng thống nhất các thuật ngữ dùng trong toàn bộ bản dịch .

Về các trích dẫn
1- Thánh Kinh : Chúng con theo bản dịch của nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

2- Phụng vụ : Chúng con theo bản dịch của Ủy ban Phụng Vụ cũ và Ủy ban Phụng Tự hiện nay.

3- Công đồng: Chúng con theo bản dịch của Giáo Hoàng Học Viện Thánh Pi-ô X Ðà lạt.
Tuy nhiên, khi trích dẫn, đôi lúc chúng con thay đổi một chút cách hành văn để phù hợp với mạch văn.

Mặc dầu đã hết sức cố gắng, chúng con biết rằng bản dịch của chúng con vẫn còn nhiều thiếu sót. Chúng con mong nhận được ý kiến đóng góp của Ðức Cha cũng như của quý Ðức Cha, quý Cha và cộng đồng Dân Chúa để bản dịch được hoàn chỉnh hơn.
Kính xin Ðức Cha chúc lành cho chúng con.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19-7-1993
Thay mặt ban Giáo Lý
Lm. Augustino Nguyễn văn Trinh

LỜI GIỚI THIỆU
của GiáoQuyềnGiáophậnThànhphốHồChí Minh


Chúng tôi vui mừng giới thiệu với toàn thể cộng đồng Dân Chuá Giáo phận bản dịch sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Ðức Cố Tổng Giám Mục Phao-lô Nguyễn văn Bình đã trao công việc này cho ban Giáo Lý Giáo Phận gồm một số linh mục, nữ tu và giaó dân tha thiết với công cuộc huấn giáo. Sau nhiều năm cố gắng, bản dịch đã được hoàn thành, và được điều chỉnh theo tài liệu "Corrigenda Concernant le Contenu du Texte (en Francais)" của Toà Thánh năm 1997; nay được chính quyền cho phép xuất bản, chúng tôi cám ơn nhóm phiên dịch đã đáp ứng nguyện vọng tha thiết của ngài.
Xin Chúa chúc lành cho những ai đã góp công góp sức hoàn thành bản dịch, cũng như những ai sẽ sử dụng bản dịch này để đào sâu Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo.


Tp HCM ngày 26 tháng 07 năm 1997
Aloisio Phạm văn Nẫm Giám Mục Phụ Tá

VIẾT TẮT

I. KINH THÁNH

Ac : Ai-ca
Kg : Khác-gai
Am : A-mốt
Kh : Khải huyền
Br : Ba-rúc
Kn : Khôn ngoan
Cl : Cô-lô-xê
Lc : Lu-ca
Cn: Châm ngôn
Lv :  Lê-vi
1Cr : 1Cô-rin-tô
Mc: Mác-cô
2Cr : 2Cô-rin-tô
1Mcb : Ma-ca-bê quyển I
Cv : Công vụ tông đồ
2Mcb : Ma-ca-bê quyển II
Dc : Diễm ca
Mk : Mi-kha
Dcr : Da-ca-ri-a
Ml : Ma-la-khi
Ds : Dân số
Mt : Mát-thêu
Dt :  Do-thái
Nk:  Na-khum
Đn : Đa-ni-en
Nkm : Nơ-khe-mi-a
Đnl:  Đệ- nhị-luật
Ôv : Ô-va-đi-a (Abđi-a)
Ed : Ê-dê-ki-en
Pl : Phi-líp-phê
Ep : Ê-phê-xô
Plm : Phi-le-môn
Er : Ét-ra
1Pr : 1Phê-rô
Et : Ét-te
2Pr :  2Phê-rô
G : Gióp
R :Rút
Ga : Gio-an
Rm : Rô-ma
1Ga : 1Gio-an
1Sb : Sử biên niên quyển I
2Ga : 2Gio-an
2Sb : Sử biên niên quyển II
3Ga:  3Gio-an
1Sm : Sách Sa-mu-en quyển I
Gc :Gia-cô-bê
2Sm : Sách Sa-mu-en quyển II
Gđ : Giu-đa
St :Sáng thế
Gđt :Giu-đi-tha
Tb : Tô-bi-a
Ge : Giô-en
Tl : Thủ lãnh
Gl : Ga-la
1Tm : 1Ti-mô-thê
Gn:  Giô-na
2Tm :2Ti-mô-thê
Gr : Giê-rê-mi-a
Tt : Ti-tô
Gs : Giô-suê
Tv : Thánh vịnh
Gv : Giảng viên
1Tx
1Thê-xa-lô-ni-ca
Hc : Huấn ca
2Tx :  2Thê-xa-lô-ni-ca
Hs : Hô-sê
1V : Sách các Vua quyển I
Is  :I-sai-a
2V : Sách các Vua quyển II
Kb : Kha-ba-cúc
Xh : Xuất hành
Xp : Xô-phô-ni-a

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT

AA       Apostolicam actuositatem
Sắc lệnh về Tông đồ giáo dân của Công đồng Va-ti-ca-nô II

AG      Ad gentes
Sắc lệnh về Hoạt động Truyền Giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II

Ben     De Benedictionibus
Sách các phép

CA       Centesimus annus
Thông điệp Năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

Catech. R       Catechismus Romanus
Sách Giáo Lý Rô-ma của Công đồng Tren-tô

CCEO Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium
Bộ Giáo Luật các Giáo Hội Đông Phương

CD      Christus Dominus
Sắc lệnh về Giám mục của Cđ Va-ti-ca-nô II

CDF    Congrégation pour la doctrine de la foi
Thánh bộ Giáo Lý Đức Tin

CID     Codex Iuris Canonici
Bộ Giáo Luật

CL       Christifideles laici
Tông huấn Kitô hữu giáo dân của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

COD   Conciliorum oecumenicorum decreta
Các sắc lệnh Công đồng chung

CT       Catechesi tradendae
Tông huấn giảng dạy Giáo Lý của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

DCG   Directorium Catecheticum Generale
Sách hướng dẫn chung về Giáo Lý

DeV    Dominum et Vivificantem
Thông điệp Người là Chúa và Đấng Ban sự sống của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II.

DH      Dignitatis humanae
Tuyên ngôn về Tự do Tôn giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II

DM     Dives in misericordia
Thông điệp Thiên Chúa Giàu lòng Thương xót của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

DS       Denziger-Schonmetzer,EnchiridionSymbolorum,definitionum et declarationum de rebus fidei et morum
Tuyển tập các Tín Biểu, các Định Tín và tuyên bố về đức tin và luân lý.

DV      Dei Verbum
Hiến chế về Mặc Khải của Công đồng Va-ti-ca-nô II

EN       Evangelii nuntiandi
Tông huấn Loan Báo Tin Mừng của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

FC       Familiaris consortio
Tông huấn về gia đình của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

GE       Gravissimum educationis
Tuyên ngôn về Giáo dục kitô giáo của Công đồng Va-ti-ca-nô II

GS       Gaudium et spes
Hiến chế về Mục Vụ của Công đồng Va-ti-ca-nô II

HV      Humanae Vitae
Thông điệp Sự Sống Con Người của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

IGLH  Introductio generalis LH
Dẫn nhập tổng quát về Các Giờ Kinh Phụng Vụ

IGMR             Institutio generalis MR
Chỉ dẫn Tổng quát về Sách lễ Rô-ma

IM       Inter Mirifica
Sắc lệnh về Truyền thông xã hội của Công đồng Va-ti-ca-nô II

LE       Laborem exercens
Thông điệp về Lao động của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

LG       Lumen gentium
Hiến chế về Hội Thánh của Công đồng Va-ti-ca-nô II
LH       Liturgie des heures
Các giờ kinh Phụng vụ

MC     Marialis cultus
Tông huấn tôn kính Đức Maria của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

MD     Mulieris dignitatem
Tông thư về phẩm giá phụ nữ của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

MF      Misterium Fidei
Thông điệp mầu nhiệm Đức tin của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

MM    Mater et Magistra
Thông điệp Mẹ và Thầy của Đức Thánh Cha Gio-an XXIII

MR     Missel Romain Sách lễ Rô-ma

NA      Nostra aetate
Tuyên ngôn về các tôn giáo ngoài KiTô giáo của công đồng Va-ti-ca-nô II

OBA    Ordo baptismi adultorum
Nghi thức Rửa tội người lớn

OBP    Ordo baptismi parvulorum
Nghi thức Rửa tội trẻ em

OCF    Ordo confirmationis
Nghi thức Thêm sức

OcM   Ordo celebrandi Matrimonium
Nghi thức Hôn phối

OCV    Ordo consecrationis virginum
Nghi thức Thánh hiến trinh nữ

OE       Orientalium ecclesiarum
Sắc lệnh về Giáo hội Đông phương của Công đồng Va-ti-ca-nô II

OEx     Ordo exequiarum
Nghi thức An táng

Off.lect.           Office des lectures
Giờ kinh sách

OICA  Ordo initiationis christianae adultorum
Nghi thức Gia nhập Hội thánh cho người lớn

OP       Ordo poenitentiae
Nghi thức Giải tội

OT       Optatam totius
Sắc lệnh về đào tạo Linh mục của Công đồng Va-ti-ca-nô II

PC       Perfectae caritatis
Sắc lệnh về Canh tân Thích nghi Đời tu của Công đồng Va-ti-ca-nô II

PO       Presbyterorum ordinis
Sắc lệnh về Đời sống Linh Mục của Công đồng Va-ti-ca-nô II

PP        Populorum Progressio
Thông điệp Phát triển Các dân tộc của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

PT       Pacem in terris
Thông điệp Hòa bình trên trái đất của Đức Thánh Cha Gio-an XXIII

RH      Redemptor hominis
Thông điệp Đấng Cứu Chuộc con người của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

RM     Redemptoris Mater
Thông điệp Mẹ Đấng cứu chuộc

RP       Reconciliatio et poenitentia
Tông huấn hòa giải và sám hối của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

SC       Sacrosanctum concilium
Hiến chế về Phụng vụ của Công đồng Va-ti-ca-nô II

SFP     Credo du peuple de Dieu : profession de foi solennelle
Kinh Tin Kính của Dân Chúa: bản tuyên xưng đức tin trọng thể của Đức Thánh Cha Phao-lô VI

SRS     Sollicitudo rei socialis
Thông điệp Quan tâm đến Vấn đề Xã hội của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

UR      Unitatis redintegratio Sắc lệnh về Hiệp nhất của Công đồng Va-ti-ca-nô II.