THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS
Mt 28, 8 - 15

1. Ghi nhớ: «Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy Thầy ở đó» (Mt 28,10)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng tường thuật lại việc Đức Giêsu hiện ra với các bà, trước tiên là để củng cố niềm tin và sau đó là sai họ đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh. Các bà đã vâng lời Đức Giêsu và hoàn thành rất tốt. Vây chúng ta ngay hôm nay đã được nghe, được biết, được cảm nghiệm về Tin Mừng Phục Sinh chúng ta đã rao giảng Chúa cho mọi người chưa hay vẫn còn thờ ờ. Vậy ta hãy noi gương các bà hôm nay mà mau mắn rảo giảng Lời Chuá cho mọi người nhất là các anh em lương dân.

3. Sống Lời Chúa: Nhiệt thành trong việc rao giảng Tin Mừng.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành những người thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội hôm nay. Amen. 

THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS
Ga 20, 11 - 18   

1. Ghi nhớ: « Bà Maria tưởng là người làm vườn » (Ga 20,15)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay thánh Gioan tường thuật lại việc Chúa giêsu hiện ra với bà Maria Madalêna, để củng cố niềm tin và sai họ đi loan báo cho các tông đồ. Nhưng khi Đức Giêsu hiện ra thì bà cứ tưởng là người làm vườn, cho đến khi Chuá gọi tên thì bà mới nhận ra Người. Điều này cho chúng ta thấy chỉ có nhờ ơn Chúa con người mới có thể biết được Chúa và nhận ra Người. Trong cuộc sống chúng ta cũng thế, Thiên Chuá phục sinh luôn hiện ra qua các biến cố trong cuộc đời, qua các công việc thường ngày. Nhưng chúng ta lại không nhận ra Người vì chúng ta còn thiếu đức tin.

3. Sống Lời Chúa: Biết chạy đến cùng Chúa và xin ơn Người soi sáng trong mỗi công việc.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Thánh nữ Madalêna biết được Chuá nhờ đức tin, xin cho con biết noi gương thánh nữ mà nhận ra Ngài qua các biến cố trong cuộc đời. Amen. 

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS 
Lc 24, 13 - 35   

1. Ghi nhớ: «Khi gần tới làng họ muốn đến, đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa» (Lc 24,28)

2. Suy niệm: Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, Ngài để cho con người có thể từ chối hay đón nhận. Sau biến cố Đức Giêsu chịu chết làm cho hai môn đệ trên đường Emmau cảm thấy chán chường thất vọng bỏ về quê, trong lúc đó Đức Giêsu hiện ra đi cùng với hai ông, và cho hai ông cơ hội mời Ngài ở lại, nhưng «Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa» . Ta thấy để nhận ra Chúa, để gặp được Chúa thì hai ông phải mời, phải có lòng khao khát thì mới gặp được và nhận ra Ngài. Trong giờ cầu nguyện cũng thế nếu chúng ta cứ khép lòng lại, không khao khát, không mời Chúa thì chúng ta cũng không bai giờ gặp được Ngài

3. Sống Lời Chúa: Hãy vững tin vào Chúa Phục sinh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Nếu không có Chuá thì con không thể làm gì được, nhưng nếu con không khao khát Chuá thì không bai giờ con gặp được Ngài. Amen. 

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 24, 35 - 38  

1. Ghi nhớ: «Bình an cho anh em» (Lc 24,36)

2. Suy niệm: Theo phong tục của người Do Thái, đây là lời chào và chúc nhau khi gặp gỡ nhau. Nhưng lời chúc bình an của Đức Giêsu ở đây không đơn thuần như thế, lời chào này dấu hiệu chiến thắng của Chúa Giêsu Phục Sinh, lời chào này còn đồng hóa sứ mạng Ngài với các tông đồ. Như Đức Kitô đã đem niềm vui và bình an cho các tông dồ thì các ông cũng phải đem niềm vui và bình an đến cho người khác như vậy. Thiết nghĩ mỗi người chúng ta để đem niềm vui đến cho người khác thì ta phải họp nhau để thờ phượng Chúa, và sống tình bác ái huynh đệ với nhau qua thánh lễ mỗi ngày.

3. Sống Lời Chúa: Hãy đem niềm vui đến cho người khác

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con biết ý thức về trách nhiệm của mình là đem bình an và niềm vui đến cho mọi người. Amen. 

THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 21, 1 - 14  

1. Ghi nhớ: «Đức Giêsu bảo các ông, đem ít cá mới bắt được lại đây» (Lc 21,10)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu vẫn hiện diện trong Giáo Hội qua tiệc Thánh Thể, đó là bữa tiệc gợi lên hình ảnh bữa ăn sáng bên bờ hồ Tibêria, hình ảnh đó gợi lên sự hiệp thông trong Giáo Hội. Tất cả mọi người cùng xem nhau như huynh đệ, và được sống nhờ đầu là Đức Giêsu Kitô. Hình ảnh bữa tiệc đó cũng là hình ảnh Giáo Hội lữ hành tại thế, mà nó cũng là hình ảnh thời cánh chung. Nét thơ mộng của bữa ăn sáng bên bờ hồ với Chúa Giêsu Phục Sinh đó cũng là mơ ước về sự hiệp thông của Giáo hội hôm nay. Để được sự hiệp thông đó thì mỗi người chúng ta hãy sống hiệp thông với nhau.

3. Sống Lời Chúa: Hãy yêu thương mọi người như anh

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ khi nào chúng con biết từ bỏ con người ít kỷ của mình thì chúng con mới có thể đến với người khác và sống hiệp thông với nhau. Amen. 

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS
Mc 16, 9 - 15  

1. Ghi nhớ: «Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo» (Mc 16,9-15)

2. Suy niệm: Việc rao gỉang Tin Mừng Phục Sinh là bổn phận của các tín hữu. Những người đã biết Chúa, thì phảhi chia sẻ Tin Mừng đó cho người khác. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu vừa hiện ra với Madalêna bà liền đi loan báo Tin Mừng cho các tông đồ. Rồi khi hiện ra với hai môn đệ thì hai ông cũng liền đi loan báo Tin Mừng cho người khác. Lời Đức Giêsu khi bảo: « Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo » như là một lệnh truyền kêu gọi mỗi người chúng ta hãy loàn truyền Tin Mừng cứu độ cho tất cả mọi người

3. Sống Lời Chúa: hãy rao giảng bằng chính đời sống mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết hăng hái đón nhậnn lệnh truyền của Chúa và mau mắn đem Tin Mừng đến cho mọi người. Amen.