1. Thực hành Lòng Chúa Thương Xót: Cha Phanxicô Nguyễn Văn Việt

 

 

 

 2. Diễn Nguyện: Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

 

 

3. Bài chia sẻ về Lòng Chúa Thương Xót: Cha Phaolô Lưu Văn Kiệu

 

 

 4. Diễn Nguyện: Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum

 

 5. Bài giảng lễ về gương các thánh tử đạo: Cha Giám Quản Phêrô Dương Văn Thạnh