Cuộc đời Đức Cha Lambert thể hiện rõ tinh thần thích nghi cách quân bình, để có thể hòa nhập với xã hội, thực thi sứ mạng mà vẫn giữ được lập trường và đời sống đạo đức tốt lành của mình. Tinh thần thích nghi này được thể hiện qua mọi khía cạnh trong đời sống của một tông đồ thừa sai.

 

“Để có gạo nuôi các bệnh nhân tâm thần, MAAP đã phải thuê mướn 1 hecta vườn dừa để thu hoạch quả bán mua gạo cho các bệnh nhân. Nhưng ở vùng sông nước này trái cây quá rẻ - bán 3 quả dừa mới mua được 1 kg gạo thì bệnh nhân lấy gì mà ăn…” Đáp ứng nhu cầu nuôi đưỡng bệnh nhân, Đoàn CTXH Nghĩa Sinh đã kêu gọi quý ân nhân tiếp sức trong dự án, “Một ký gạo cho bệnh nhân nghèo” - với tinh thần “Lá lành đùm rá rách.”

 

“Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!”.

 

1 2 3 4 5 6 > >>