Lời Chúa: “Chúa Giêsu đáp: Các ông tìm Ta, không phải vì các ông đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,26-27).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, lợi lộc vật chất rất hấp dẫn, nó luôn cuốn hút con người. Dân chúng sau khi được Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều cho họ ăn no nê, họ tìm theo Chúa và muốn tôn Chúa làm vua để họ tiếp tục được nuôi ăn mà không cần phải làm việc. Thấy thái độ của họ như thế nên Chúa Giêsu đã cảnh tĩnh họ “ Các ông tìm Ta không phải vì dấu lạ nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê”. Dân chúng theo Chúa vì vụ lợi là được nuôi ăn. Theo Chúa với những điều kiện vật chất sẽ không bền vững. Và Chúa Giêsu nhắn nhủ tiếp “Các ông hãy ra công làm việc ...để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh”. Ra công làm việc vì của ăn phần hồn hơn là của ăn phần xác, vì sự sống siêu nhiên hơn là sự sống tự nhiên. Còn tôi và bạn tin theo Chúa vì mục đích gì? Có phải theo Chúa để được ơn này ơn kia hay theo Chúa vì tin yêu, theo Chúa vì để được sự sống vĩnh cửu? Chúa nhắn nhủ cho dân chúng ngày xưa và cũng cho tôi và bạn ngày hôm nay.

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là Bánh Thường Sinh từ trời xuống, để ai tin nhận thì được sự sống đời đời. Thế nhưng con lơ là, chỉ lo tìm kiếm của ăn vật chất ở đời này mà không tin nhận Chúa. Xin Chúa thương tha thứ và ban ơn để con chỉ biết tìm kiếm một mình Chúa mà thôi. Amen.

download1234