Kinh ngắm Đàng Thánh Giá
KINH NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ

Giáo lý Hội thánh Công giáo nhắc nhở chúng ta rằng: theo Chúa Giêsu vác Thánh Giá lên núi Sọ bằng cách cầu nguyện và suy gẫm 14 chặng đàng Thánh Giá là sự sùng kính rất cổ xưa của Hội thánh, nhất là trong mùa Chay và Tuần Thánh.[1] Nhớ lại lời Giáo lý, tôi vui vì thấy mình được may mắn sinh ra trong một gia đình thuộc một làng Công giáo nhà quê, các sinh hoạt đạo đức trong mùa Chay của giáo xứ đã thấm nhuần vào tim tôi từ bé. Tôi yêu thích lời “kinh ngắm đàng Thánh Giá” từ khi nào, tôi thuộc lòng lời kinh từ khi nào chẳng biết nữa. Nhưng, nó đã là một phần đời sống của tôi, của gia đình tôi, của giáo xứ tôi. Mùa Chay lại về, cũng như mỗi chiều thứ Sáu hàng tuần, và mỗi lần bước vào nhà thờ lời kinh ấy lại vang lên trong lòng tôi:

“Chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh Giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Ước gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, cho được lãnh nhận các ơn bởi đàng Thánh Giá… Xin dâng lòng chúng con làm đàng Thánh Giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.”

Âm vang lời kinh thấm đượm và ấm lòng lắm, khó quên lắm, ý nghĩa lắm. “Chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giêsu…” Và, “Xin dâng lòng chúng con làm đàng Thánh Giá mà ngắm.” Không lẽ mỗi mùa Chay, mỗi tuần và thường xuyên nghe đọc lời kinh mà lòng lại chai đá không cải hóa và không thêm lòng yêu mến Chúa hay sao?

Tôi cảm động và thầm ghi ơn các bậc tiền nhân đã dày công soạn lời kinh thật cô đọng: Nơi thứ nhất, quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu… Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội; cho đáng Chúa cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này. Nơi thứ hai, Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá… Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn. Nơi thứ ba, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất... Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa. Nơi thứ bốn, Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá... Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời. Nơi thứ năm,ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu... Xin ban ơn giúp sức cho con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy. Nơi thứ sáu, bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu… Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn. Nơi thứ bảy, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai… Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con, được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Nơi thứ tám, Đức Chúa Giêsu yên ủi con thành Giêrusalem... Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con... Nơi thứ chín, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba... Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết. Nơi thứ mười, quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu... Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ. Nơi thứ mười một, quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu… Xin ban ơn cho con đóng đinh xác thịt con vào Thánh Giá Chúa, để khỏi phạm tội lỗi nữa. Nơi thứ mười hai, Đức Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá. Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa. Nơi thứ mười ba, tháo đinh Đức Chúa Giêsu... Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đinh Đức Chúa Giêsu vậy. Nơi thứ mười bốn, táng xác Đức Chúa Giêsu... Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu...

Có lẽ những người ở những nơi đô thị phồn hoa, những người ở nơi làm việc của thế giới công nghệ, khó có giờ mà nghe hoặc cảm nghiệm được Đàng Thánh Giá. Nếu được ước, thì tôi xin ước cho có lần nào đó trong cuộc đời chúng ta, chúng ta có đủ thời giờ nghe và gẫm suy để mà cảm nghiệm từng ân huệ nơi Đàng Thánh Giá của Chúa.

Xin dâng lòng chúng con làm đàng Thánh Giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen
 
[1] Youcat VN số 277 (GLCG 1674-1675).