Ngày 09 tháng 11
KỶ NIỆM CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ

Thời các tông đồ và trong nhiều thế kỷ sau, người ta xây dựng những đền thờ làm nơi các kitô hữu hội họp nhau cầu nguyện, chúc tụng Chúa, học hiểu các mầu nhiệm trong đạo, lĩnh các bí tích, nhất là tham dự vào hiến tế không đổ máu của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng các nơi hội họp này là mục tiêu phá hủy của các lương dân, nếu các Giám mục không hề long trọng thánh hiến theo các nghi lễ đã được thiết định.

Việc cung hiến long trọng chỉ bắt đầu dưới triều vua Constantinô đại đế. Vị Hoàng đế này đã ra luật cho các kitô hữu được xây cất thánh đường trong toàn đế quốc. Chính ông đã làm gương bằng việc xây cất giếng rửa tội, nơi ông đã được Đức Sylvester rửa tội và một thánh đường cho Đức Giáo Hoàng sử dụng. Đây là thủ lãnh và là mẹ các đền thờ trên thế giới. Đức Hồng y Phêrô Đamianô đã viết cho các Đức Hồng y:

- Đền thờ Latêranô mang danh Chúa Cứu Thế là thủ lãnh các tuyển nhân, nên cũng có thể nói là mẹ, là thủ lãnh và là tuyệt đỉnh của mọi đền thờ trên thế giới.

Đàng khác, ngài gọi đền thờ này là "đền thờ trên mọi đền thờ, là nơi thánh trên các nơi thánh". Khi xây cất, Hoàng đế Constantinô đã trang hoàng đền thờ bằng nhiều bình quý và những vật trang sức đắt tiền để cử hành các mầu nhiệm thánh. Đức Thánh Giáo Hoàng Silvester đã cung hiến đền thờ trong một lễ nghi trang trọng sầm uất. Đồng thời, ngài cũng truyền chỉ được dâng thánh lễ trên bàn thờ bằng đá.

Khắp nơi cử hành việc kỷ niệm cung hiến đền thờ Chúa Cứu Thế vào ngày 09 tháng 11.