.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tếAnh chị em thân mến! Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Trong tâm tình cảm tạ và tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Hội Thánh có sứ mạng gìn giữ, bảo vệ và phát triển kho tàng đức tin chân thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết ý thức chu toàn sứ mạng cao cả của mình, luôn trung thành với đức tin tinh tuyền khi đối thoại với những người không tin vào Thiên Chúa.
  2. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người thời đại hôm nay biết tin nhận Đức Giêsu Kitô “là đường, là sự thật và là sự sống”, để khi hết lòng thờ phượng và bước đi trong ánh sáng của Người, họ sẽ thực sự được biến đổi.
  3. Thánh Phaolô khẳng định: “Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi kitô hữu, cách riêng những ai đang lầm đường lạc lối, biết nhận ra lòng bao dung nhân hậu của Thiên Chúa mà hoán cải trở về với Người trong mùa chay thánh này.
  4. “Ai hành động theo sự thật thì đến cùng ánh sáng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết tôn trọng và bênh vực sự thật, để qua đời sống quảng đại tha thứ và nhiệt tình phục vụ, mỗi người trở nên gương sáng trong môi trường và hoàn cảnh sống của mình.

Chủ tếLạy Chúa là Cha rất nhân từ! Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và thương ban muôn ơn lành cùng một niềm tin kiên vững, để chúng con luôn can đảm dõi theo ánh sáng và làm chứng cho tình yêu của Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.