Thiên Chúa là Ðấng toàn năng và hay thương xót. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh trên đường lữ thứ trần gian luôn gặp gian nan thử thách. Xin cho mọi thành phần Hội thánh luôn tin cậy phó thác vào Chúa.

2. Ðời sóng con người là một cuộc vượt biển đầy sóng gió gian lao. Xin cho mọi người biết nhìn lên Chúa là Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót.

3. Nhiều Kitô hữu chán nãn, mất lòng tin Chúa. Xin cho họ biết chỉ có Chúa mới giúp họ được thành công hạnh phúc.

4. Thầy đây, đừng sợ..." Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn vũng lòng tin Chúa toàn năng, nhứt là trong mọi cơn gian nan thử thách.

Chủ tế: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng và hay thương xót. Xin cho chúng con luôn vững lòng tin cậy Chúa, nhất là trong cơn gian nan thử thách, để Chúa luôn thương cứu giúp chúng con.