Chúa hằng thương cứu giúp mọi người. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa, và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng đem tình thương cứu rỗi của Chúa đến cho mọi người. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và bằng việc bác ái hằng ngày.

2. Loài người hiện đang bị tà thần hãm hại bằng tranh chấp, hận thù, bệnh tật, đói khát. Xin Chúa thương giải thoát họ khỏi mọi ảnh hưởng xấu xa của ác thần.

3. Ðồng bào chúng ta còn nhiều người chưa nhận biết tin kính Chúa. Xin cho họ tin nhận Chúa là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.

4. Chúa khen thưởng lòng tin khiêm tốn của người đàn bà ngoại giáo. Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta biết sống khiêm nhượng tin tưởng, để được Chúa cứu giúp phần hồn phần xác.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa muốn cứu rỗi mọi người, chúng con chân thành cám ơn Chúa. Xin cho chúng con và mọi người, hết lòng tin kính Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất của chúng con.