Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu sẵn lòng chịu chết khổ giá chuộc tội nhân loại, chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh luôn rao giảng Chúa Kitô chết khổ giá và sống lại để chuộc tội loài người. Xin cho mọi người sẵn sàng tin nhận, để được cứu độ muôn đời.

2. Muốn theo Chúa, phải bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày. Xin cho các Kitô hữu hy sinh chịu khó chết cho tội lỗi, để được sống lại vinh hiển với Chúa.

3. Nhiều người muốn vào Nước Trời mà không chấp nhận khổ cực gian lao. Xin cho họ hiểu phải qua đau khổ mới tiến đến vinh quang.

4. "Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu". Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta biết hy sinh bỏ mình vì Chúa và vì mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết và sống lại để cứu độ chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con biết bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa vào cõi trường sinh.