.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Qua Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, một trong những mầu nhiệm quan trọng nền tảng của Kitô giáo. Cộng đoàn chúng ta cùng tôn vinh chúc tụng Chúa và tha thiết dâng lời cầu xin:

  1. “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh/ luôn can đảm tuyên xưng và sống niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng giúp cho nhiều người tin nhận và thờ phượng một Thiên Chúa chân thật.
  2. “Chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo và các dân tộc trên thế giới, luôn yêu mến và khao khát tìm kiếm chân lý qua việc tuân giữ mọi lề luật mà Thiên Chúa đã khắc ghi trong lương tâm con người.
  3. “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn xác tín sự hiện diện và đồng hành của Chúa Kitô trong hành trình đức tin, để có thêm lạc quan hy vọng, và gặt hái được nhiều hoa trái trong sứ vụ loan báo nước trời.
  4. “Ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta/ biết vâng nghe và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, luôn quảng đại yêu thương và dấn thân phục vụ hết mọi người chung quanh.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúc tụng Chúa đã thương tạo thành, cứu chuộc và thánh hóa chúng con trong Đức Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn trợ giúp/ để chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu và ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.