LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, để hoàn tất lời hứa cứu độ, Thiên Chúa đã sai Thiên Thần loan báo tin vui cho Đức Maria. Nhờ sự vâng phục của Ngôi Hai và Mẹ Maria, việc Nhập Thể đã được thực hiện. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta thành tâm  dâng lời nguyện xin :

  1. Này con xin đến dể thực thi ý Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Giáo hội/ luôn biết xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, để được sức mạnh thần linh nuôi dưỡng trong hành trình hiến dâng và phục vụ.
  2. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu / biết mạnh dạn bỏ đi những tự ái, kiêu căng và cả những mặc cảm tự ti để đón nhận Chúa Cứu Thế, và trở nên môn đệ trung tín nhờ ân sủng của Người.
  3. Chúa đã đặt Đức Maria làm Mẹ Giáo Hội.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang gặp gian truân, thử tháchcảm nghiệm được tình mẫu tử của người, biết quảng đại chọn thánh ý Chúa với thái độ vâng phục và phó thác như Mẹ khi xưa.
  4. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta / luôn biết thưa xin vâng như Mẹ Maria, để cùng với Mẹ góp phần làm cho mầu nhiệm Nhập Thể được tiếp tục kéo dài, và trở nên hiện thực trong đời sống hàng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ loài người. Xin cho chúng con luôn biết vâng phục cha mẹ, và những người hướng dẫn mình trong chân lý, để tâm hồn chúng con xứng đáng được Chúa ngự vào qua bí tích Thánh Thể. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.