LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Biến cố Hiển Dung vừa để củng cố đức tin của các Tông Đồ trước mầu nhiệm Thương Khó, vừa để bảo đảm với chúng ta: nếu cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ được sống lại với Người. Chúng ta xin Chúa trợ giúp đức tin của chúng ta:

  1. Thiên Chúa phó thác Con mình vì tất cả chúng ta”. Chúng ta hãy cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết hiến dâng đời mình thành của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa, bằng việc vâng phục thánh ý Chúa và hết lòng phục vụ tha nhân.
  2. “Tôi sẽ tiến đi trước tôn nhan Chúa”. Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới được khôn ngoan sáng suốt, đem tài đức cống hiến cho công lý và hòa bình, để người dân được sống trong thái bình, thịnh vượng.
  3. “Người biến hình trước mặt các ông”. Chúng ta hãy cầu xin cho các tu sĩ luôn chuyên cần cầu nguyện, biết phân định ý Chúa và nhiệt thành sống ba lời khuyên Phúc Âm, để đời sống của họ tỏa sáng hình ảnh Đức Kitô cho mọi người.
  4. “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Chúng ta hãy cầu xin cho cộng đoàn chúng ta chăm chú lắng nghe Lời Chúa và nhờ Thánh Thể Chúa đỡ nâng, can đảm thực thi ý Chúa, để đời sống chúng ta ngày càng được biến đổi nên giống Chúa Giêsu.

Chủ tế: Lạy Chúa, trong Đức Kitô Hiển Dung, xin cho chúng con thêm tin tưởng vào vinh quang đời đời mà Chúa hứa ban, để trung thành bước theo Con Chúa trên đường Thập giá, mà đạt tới niềm vui muôn đời bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.