LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy để cho Đức Giêsu thanh tẩy tâm hồn để chúng ta trở nên đền thờ sống động cho Thiên Chúa ngự. Trong tâm tình sám hối và khát khao đổi mới, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin:

  1. Ta tỏ lòng nhân lành với những ai kính mến Ta và tuân giữ các giới răn Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh là hiền thê của Chúa Kitô, luôn trung tín với Đấng Phu Quân của mình trong việc thực hành lề luật Chúa, hầu trở nên một cộng đồng hiệp nhất, yêu thương.
  2. “Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao?” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Ki-tô hữu biết sống trong sạch, ngay thẳng và bác ái, để mỗi người trở nên ngôi đền thờ cho Thiên Chúa ngự.
  3. “Các ông cứ phá đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tội nhân, được ơn hối cải và biết sống một đời sống mới trong Chúa Thánh Thần.
  4. “Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên Thập Giá”. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Mến Thánh Giá, biết nhìn lên Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh, và tiếp nối nơi thân mình cuộc đời lữ thứ và hy sinh của Người, hầu trở nên giống Chúa hơn.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin cho lòng chúng con luôn quay về với Chúa, để chúng con biết khước từ và xa tránh những gì cản trở chúng con trên bước đường tiến về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.