LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu đến là để kiện toàn lề luật. Mọi lề luật phải quy về hai điều trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin :

  1. “Thiên Chúa là tình yêu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn ở lại trong tình yêu của Chúa/ và yêu thương anh chị em tha nhân, để tình yêu của mọi người được nên trọn hảo.
  2. Thánh Giacôbê tông đồ quả quyết: “Đức tin không có hành động là đức tin chết”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi kitô hữu trẻ, ngoài việc tham dự Thánh lễ còn biết thể hiện đức tin qua việc tham gia các Hội đoàn, các công việc bác ái tông đồ trong tinh thần yêu thương, phục vụ.
  3. Thưa Thầy, hay lắm. Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi dân tộc trên thế giới, đặc biệt những người vô thần được ơn nhận biết Chúa, tin vào một Thiên Chúa duy nhất, Đấng Thượng Trí vô song, Đấng dựng nên vũ trụ càn khôn, để họ một lòng kính tôn Người.
  4. “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn xác tín vào niềm tin của mình, ngày càng nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con mọn hèn và yếu đuối, vì thế chúng con cậy nhờ ơn Chúa trợ giúp, để chúng con luôn thi hành lệnh Chúa truyền cách trọn hảo trong cuộc sống hằng ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.