LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Người hằng tìm kiếm, chờ đợi chúng ta trở về với Người, để Người tha thứ cứu rỗi. Chúng ta hết lòng cám ơn Chúa và chân thành cầu nguyện.

  1. “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị mục tử trong Hội Thánh luôn biết noi gương Chúa, thương yêu tha thứ, tìm và cứu những người tội lỗi, lầm lạc trở về với Chúa.
  2. Danh của Chúa Kitô sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người!”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết cộng tác với ơn Chúa ban để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa bằng đời sống bác ái, yêu thương hầu làm cho nhiều người nhận biết Chúa.
  3. “Những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người tội lỗi biết ăn năn sám hối quay trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Nhờ đó, họ được chữa lành mọi vết thương thể xác cũng như tinh thần.
  4. Ông Giakêu sau khi được gặp Chúa đã thay đổi cuộc đời.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta khi được ở lại với Chúa, được nghe Lời Chúa, được rước Mình và Máu Thánh Chúa cũng được biến đổi tâm hồn để nên giống hình ảnh của Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh, hầu trở thành dấu chỉ của Nước Trời mai sau.

Chủ tế : Lạy Chúa, không ai trong chúng con là vô tội trước mặt Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương Chúa mà có lòng quảng đại, sẵn sàng tha thứ  đối với lỗi lầm của anh chị em, để chúng con cũng đáng được Chúa thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu- Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Amen.