LỜI NGUYỆN CHUNG (1)

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Đức Giêsu là Mục Tử nhân hậu. Người đã hy sinh mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và thiết tha dâng lời khẩn nguyện:

  1. “Đức Giêsu là Vị Mục Tử nhân hậu, đã chết để cho đoàn chiên được sống dồi dào”. Chúng ta cùng cầu Xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn là hiện thân sống động của Chúa Giêsu, sẵn lòng hy sinh tất cả để bảo vệ và chăn dắt đoàn chiên Chúa đã trao phó.
  2. “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, luôn thi hành quyền bính trong tinh thần yêu thương phục vụ vì lợi ích của người dân, để mọi người được hưởng một nền hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.
  3. Giáo Hội luôn cổ võ và cầu nguyện cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ công giáo / luôn quảng đại và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi, đi vào cánh đồng truyền giáo của Ngài.
  4. “Tôi là Cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành viên trong cộng đoàn chúng ta biết nhìn nhận Chúa là Cửa, là Thành Trì, là Núi Đá bảo vệ chở che cuộc đời chúng ta, để chúng ta luôn tựa nương vào Chúa trước những cám dỗ, hiểm nguy và cạm bẫy của thế gian này.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn yêu thương chăm sóc chúng con, để chúng con được sống dồi dào. Xin Chúa giúp chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa mà sống ngay lành giữa thế giới hôm nay. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.Amen.

    .

LỜI NGUYỆN CHUNG (2)

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Đức Giêsu là Mục Tử nhân hậu. Người đã hy sinh mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và thiết tha dâng lời khẩn nguyện:

  1. “Đức Giêsu là Vị Mục Tử nhân hậu, đã chết để cho đoàn chiên được sống dồi dào”. Chúng ta cùng cầu Xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn là hiện thân sống động của Chúa Giêsu, sẵn lòng hy sinh tất cả để bảo vệ và chăn dắt đoàn chiên Chúa đã trao phó.
  2. Anh em đã trở về cùng vị mục tử là Đấng canh giữ linh hồn anh em”. Xin cho các tội nhân  một khi đã cảm nhận được tình thương tha thứ của Chúa/ quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi để  được Chúa chữa lành, chăm sóc và dẫn tới đồng cỏ xanh tươi.
  3. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệuChúng ta cùng cầu xin Chúa cho có nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, và khi đã nghe được tiếng Người / xin cho họ kiên trì bước theo và trung tín trong ơn nghĩa Chúa.
  4. “Tôi là Cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”. Xin cho mỗi người trong chúng ta  biết nhìn nhận Chúa là Cửa, là Thành Trì bảo vệ chở che linh  hồn và thân xác chúng ta, để chúng ta biết tựa nương vào Chúa trước những cám dỗ, hiểm nguy và cạm bẫy của thế gian này.  

Chủ tếLạy Cha, qua Đức Giêsu Kitô Con Cha, chúng con cảm nhận được tình thương và quyền năng vô biên của Cha. Dù cuộc đời có sóng gió đến đâu thì bàn tay quyền uy và yêu thương của Cha luôn bảo vệ và chở che chúng con. Xin cho chúng con hoàn toàn tin tưởng và phó thác mọi sự cho Cha. Nhờ đó, chúng con luôn bình an, hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen