LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến trần gian để làm sứ giả của Chúa. Chính Người đã đem tin mừng và trao cho chúng ta tiếp nối sứ mạng cao cả ấy. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin tha thiết:

  1. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục, các linh mục và tu sĩ / luôn ý thức sống ơn gọi và sứ mạng cao quý Chúa ủy thác / mà hết lòng phụng sự Chúa và đoàn chiên của Ngài.
  1. Như Ngôn sứ Êlia và Êlisa, Đức Giêsu không phải chỉ được sai đến với dân Do thái mà thôi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết mở lòng đón nhận những anh em không cùng tín ngưỡng, để hình ảnh Thiên Chúa yêu thương được lan tỏa khắp nơi và trong mọi tâm hồn.
  1. Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang phải chịu bách hại, chịu đau khổ để minh chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế / luôn cảm nghiệm được Chúa đang cùng đồng hành và nâng đỡ họ.
  1. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta / biết dùng đức ái và lòng nhân hậu / mà đón nhận người khác như một quà tặng đến từ Thiên Chúa, để mọi người cảm thấy mình được yêu thương và tôn trọng.

Chủ tế : Lạy Chúa, Chúa không cần ngôn sứ giỏi, nhưng Chúa cần những ngôn sứ tràn lửa mến yêu để đem sứ điệp tình yêu và bình an của Chúa đến cho nhân loại. Xin cho chúng con luôn biết hướng về Chúa là nguồn Chân, Thiện, Mỹ, và được đầy tràn lửa yêu mến trong tâm hồn, để chúng con thực sự trở nên ngôn sứ như lòng Chúa mong muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.