Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

10 Điều tâm niệm của Thiếu Nhi Thánh Thể

Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày

Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu

Thiếu Nhi thánh thể nhiệm mầu

Tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm

Thiếu Nhi thánh giá Chúa nằm

Nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh

Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh

Quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ

Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to

Tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà

Thiếu Nhi đằm thắm nết na

Nói năng, hành động nõn nà trắng trong

Thiếu Nhi bác ái một lòng

Tim luôn quảng đại, mới mong giúp người

Thiếu Nhi ngay thẵng trọn đời

Nói làm đúng mực, người người tin yêu

Thiếu Nhi dù khó trăm chiều

Chu toàn bỗn phận, mọi điều trăm chuyên

Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng

Chép ghi mỗi tối, cộng biên mỗi tuần.

 

NGÀY SỐNG CỦA THIẾU NHI THÁNH THỂ BA VIỆC CĂN BẢN BẠN NÀO CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC

1.   Dâng ngày

2.   Đọc ba kinh Kính Mừng

3.   Kinh nguyện của Thiếu Nhi Thánh Thể

Lạy Chúa Giêsu là quan tướng chúng con. Chúng con đến xin vào làm quân lính Chúa. Chúng con sẽ chịu lễ, sẽ cầu nguyện, sẽ hãm mình. Chúng con muốn hợp cùng các Thiếu Nhi cả nước Việt Nam mà mở mang Nước Chúa rộng khắp cả quê hương chúng con. Đức Thánh Cha đã nói: “Người tin cậy chúng con giúp Người, chúng con lấy làm vui mừng lắm”. Nay chúng con đến đây vâng lời Người.

 

Lạy Chúa Giêsu là bạn các trẻ, Chúa hãy nhậm lời chúng con. Lạy Đức Bà Maria là Mẹ Chúa Giêsu, cũng là Mẹ chúng con. Xin Mẹ đưa chúng con đến cùng Chúa. Xin giúp chúng con giữ lòng trung nghĩa cùng Cha luôn luôn. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Xin chúa xuống ơn trên các việc con làm, hầu cho Nước Cha trị đến. Đây là phúc lộc chúng con làm trọng vọng hơn hết, là làm tôi Chúa ở dưới đất này. Hầu ngày sau được hưởng mặt Chúa trên trời đời đời. Amen.

22250    10-09-2017