Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

631 Câu Hỏi – Thưa về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 6

500.  Hỏi :Linh mục Phêrô Phạm Khanh được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1909) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Piô X.

501.  Hỏi :Thánh Phêrô Phạm Khanh được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 12 tháng 07.

94

502.  Hỏi :Linh mục Phêrô Võ Ðăng Khoa, Sinh năm 1790 tại Thượng Hải, Nghệ An, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

503.  Hỏi :Linh mục Phêrô Võ Ðăng Khoa chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử giảo

504.  Hỏi :Linh mục Phêrô Võ Ðăng Khoa chịu tử đạo tại Ðồng Hới vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1838.

505.  Hỏi :Linh mục Phêrô Võ Ðăng Khoa được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

506.  Hỏi :Thánh Phêrô Võ Ðăng Khoa được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 24 tháng 11.

95

507.  Hỏi :Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Sinh năm 1812 tại Gò Vấp, Gia Ðịnh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Tự Đức (1847-1883).

508.  Hỏi :Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Lựu chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

509.  Hỏi :Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Lựu chịu tử đạo tại Mỹ Tho vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1861.

510.  Hỏi :Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Lựu được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1909) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Piô X.

511.  Hỏi :Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 07 tháng 04.

96

512.  Hỏi :Linh mục Phêrô Ðoàn Công Quý, Sinh năm 1826 tại Búng, Gia Ðịnh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Tự Đức (1847-1883).

513.  Hỏi :Linh mục Phêrô Ðoàn Công Quý chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

514.  Hỏi :Linh mục Phêrô Ðoàn Công Quý chịu tử đạo tại Châu Ðốc vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1859.

515.  Hỏi :Linh mục Phêrô Ðoàn Công Quý được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1909) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Piô X.

516.  Hỏi :Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 31 tháng 07.

97

517.  Hỏi :Giáo dân Phêrô Thuần, Sinh tại Ðông Phú, Thái Bình, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Tự Đức (1847-1883).

518.  Hỏi :Giáo dân Phêrô Thuần chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị thiêu sống.

519.  Hỏi :Giáo dân Phêrô Thuần chịu tử đạo tại Nam Ðịnh vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1862.

520.  Hỏi :Giáo dân Phêrô Thuần được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Piô XII.

521.  Hỏi :Thánh Phêrô Thuần được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 06 tháng 06.

98

522.  Hỏi :Linh mục Phêrô Phạm Văn Thi, Sinh năm 1763 tại Kẻ Sở, Hà Nội, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

523.  Hỏi :Linh mục Phêrô Phạm Văn Thi chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

524.  Hỏi :Linh mục Phêrô Phạm Văn Thi chịu tử đạo tại Ô Cầu Giấy vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1839.

525.  Hỏi :Linh mục Phêrô Phạm Văn Thi được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

526.  Hỏi :Thánh Phêrô Phạm Văn Thi được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 21 tháng 12.

99

527.  Hỏi :Thầy giảng Phêrô Vũ Văn Truật, Sinh năm 1816 tại Kẻ Thiếc, Hà Nam, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

528.  Hỏi :Thầy giảng Phêrô Vũ Văn Truật chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử giảo

529.  Hỏi :Thầy giảng Phêrô Vũ Văn Truật chịu tử đạo tại Sơn Tây vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1838.

530.  Hỏi :Thầy giảng Phêrô Vũ Văn Truật được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

531.  Hỏi :Thánh Phêrô Vũ Văn Truật được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 18 tháng 12.

100

532.  Hỏi :Linh mục Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Sinh năm 1766 tại Ngọc Ðồng, Hưng Yên, Linh mục triều, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

533.  Hỏi :Linh mục Phêrô Nguyễn Bá Tuần chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị chết rũ tù.

534.  Hỏi :Linh mục Phêrô Nguyễn Bá Tuần chịu tử đạo tại Nam Ðịnh vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1838.

535.  Hỏi :Linh mục Phêrô Nguyễn Bá Tuần được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

536.  Hỏi :Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 15 tháng 07.

101

537.  Hỏi :Linh mục Phêrô Lê Tùy, Sinh năm 1773 tại Bằng Sở, Hà Ðông, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

538.  Hỏi :Linh mục Phêrô Lê Tùy chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

539.  Hỏi :Linh mục Phêrô Lê Tùy chịu tử đạo tại Quan Ban vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1833.

540.  Hỏi :Linh mục Phêrô Lê Tùy được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

541.  Hỏi :Thánh Phêrô Lê Tùy được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 21 tháng 12.

102

542.  Hỏi :Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Sinh năm 1811 tại tại Ninh Bình, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

543.  Hỏi :Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử giảo

544.  Hỏi :Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự chịu tử đạo tại Ðồng Hới vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1840.

545.  Hỏi :Thầy giảng Phêrô Nguyễn Khắc Tự được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

546.  Hỏi :Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 10 tháng 07.

103

547.  Hỏi :Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tự, Sinh năm 1796 tại Ninh Cường, Bùi Chu, dòng Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

548.  Hỏi :Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tự chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

549.  Hỏi :Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tự chịu tử đạo tại Bắc Ninh vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1838.

550.  Hỏi :Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tự được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

551.  Hỏi :Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 05 tháng 09.

104

552.  Hỏi :Thầy giảng Phêrô Ðoàn Văn Vân, Sinh năm 1780 tại Kẻ Bói, Hà Nam, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Tự Đức (1847-1883).

553.  Hỏi :Thầy giảng Phêrô Ðoàn Văn Vân chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

554.  Hỏi :Thầy giảng Phêrô Ðoàn Văn Vân chịu tử đạo tại Sơn Tây vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1857.

555.  Hỏi :Thầy giảng Phêrô Ðoàn Văn Vân được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1909) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Piô X.

556.  Hỏi :Thánh Phêrô Ðoàn Văn Vân được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 25 tháng 05.

105

557.  Hỏi :Linh mục Philipphê Phan Văn Minh, Sinh năm 1815 tại Cái Mơn, Vĩnh Long, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Tự Đức (1847-1883).

558.  Hỏi :Linh mục Philipphê Phan Văn Minh chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

559.  Hỏi :Linh mục Philipphê Phan Văn Minh chịu tử đạo tại Ðình Khao vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1853.

560.  Hỏi :Linh mục Philipphê Phan Văn Minh được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

561.  Hỏi :Thánh Philipphê Phan Văn Minh được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 03 tháng 07.

106

562.  Hỏi :Giáo dân Simon Phan Ðắc Hòa, Sinh năm 1787 tại Mai Vĩnh, Thừa Thiên, Y Sĩ, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

563.  Hỏi :Giáo dân Simon Phan Ðắc Hòa chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

564.  Hỏi :Giáo dân Simon Phan Ðắc Hòa chịu tử đạo tại An Hòa vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1840.

565.  Hỏi :Giáo dân Simon Phan Ðắc Hòa được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

566.  Hỏi :Thánh Simon Phan Ðắc Hòa được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 12 tháng 12.

107

567.  Hỏi :Linh mục Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, Sinh năm 1814 tại Phù Trang, Nam Ðịnh,  dòng Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

568.  Hỏi :Linh mục Stêphanô Nguyễn Văn Vinh chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử giảo

569.  Hỏi :Linh mục Stêphanô Nguyễn Văn Vinh chịu tử đạo tại Cổ Mê vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1839.

570.  Hỏi :Linh mục Stêphanô Nguyễn Văn Vinh được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

571.  Hỏi :Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 19 tháng 12.

108

572.  Hỏi :Linh mục Tôma Ðinh Viết Dụ, Sinh năm 1783 tại Phú Nhai, Nam Ðịnh, dòng Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

573.  Hỏi :Linh mục Tôma Ðinh Viết Dụ chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

574.  Hỏi :Linh mục Tôma Ðinh Viết Dụ chịu tử đạo tại Bẩy Mẫu vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1839.

575.  Hỏi :Linh mục Tôma Ðinh Viết Dụ được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

576.  Hỏi :Thánh Tôma Ðinh Viết Dụ được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 26 tháng 11.

109

577.  Hỏi :Giáo dân Tôma Nguyễn Văn Ðệ, Sinh năm 1810 tại Bồ Trang, Nam Ðịnh, dòng ba Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

578.  Hỏi Giáo dân Tôma Nguyễn Văn Ðệ chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử giảo

579.  Hỏi :Giáo dân Tôma Nguyễn Văn Ðệ chịu tử đạo tại Cổ Mê vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1839.

580.  Hỏi :Giáo dân Tôma Nguyễn Văn Ðệ được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

581.  Hỏi :Thánh Tôma Nguyễn Văn Ðệ được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 19 tháng 12.

110

582.  Hỏi :Linh mục Tôma Khuông, Sinh năm 1780 tại Nam Hào, Hưng Yên, dòng Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Tự Đức (1847-1883).

583.  Hỏi :Linh mục Tôma Khuông chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

584.  Hỏi :Linh mục Tôma Khuông chịu tử đạo tại Hưng Yên vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1851.

585.  Hỏi :Linh mục Tôma Khuông được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1951)?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Piô XII.

586.  Hỏi :Thánh Tôma Khuông được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 30 tháng 01.

111

587.  Hỏi :Chủng sinh  Tôma Trần Văn Thiện, Sinh năm 1820 tại Trung Quán, Quảng Bình, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

588.  Hỏi Chủng sinh  Tôma Trần Văn Thiện chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử giảo

589.  Hỏi :Chủng sinh  Tôma Trần Văn Thiện chịu tử đạo tại Nhan Biều vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1838.

590.  Hỏi :Chủng sinh  Tôma Trần Văn Thiện được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

591.  Hỏi :Thánh Tôma Trần Văn Thiện được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 21 tháng 09.

112

592.  Hỏi :Thầy giảng Tôma Toán, Sinh năm 1767 tại Cần Phan, Nam Ðịnh, dòng ba Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

593.  Hỏi :Thầy giảng Tôma Toán chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị chết rũ tù.

594.  Hỏi :Thầy giảng Tôma Toán chịu tử đạo tại Nam Ðịnh vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1840.

595.  Hỏi :Thầy giảng Tôma Toán được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

596.  Hỏi :Thánh Tôma Toán được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 27 tháng 06.

113

597.  Hỏi :Giáo dân Vincentê Dương, Sinh tại Doãn Trung, Thái Bình, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Tự Đức (1847-1883).

298.  Hỏi : Giáo dân Vincentê Dương chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị thiêu sống.

599.  Hỏi :Giáo dân Vincentê Dương chịu tử đạo tại Nam Ðịnh vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1862.

600.  Hỏi :Giáo dân Vincentê Dương được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1951) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Piô XII.

601.  Hỏi :Thánh Vincentê Dương được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 06 tháng 06.

114

602.  Hỏi :Linh mục Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm, Sinh năm 1761 tại Ân Ðô, Quảng Trị, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

603.  Hỏi : Linh mục Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử giảo

604.  Hỏi :Linh mục Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm chịu tử đạo tại Ðồng Hới vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1838.

605.  Hỏi :Linh mục Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

606.  Hỏi :Thánh Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 24 tháng 11.

115

607.  Hỏi :Linh mục Vincentê Lê Quang Liêm, Sinh năm 1732 tại Trà Lũ, Bùi Chu, dòng Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Chúa Trịnh Sâm (1767-1782).

608.  Hỏi : Linh mục Vincentê Lê Quang Liêm chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

609.  Hỏi :Linh mục Vincentê Lê Quang Liêm Dương chịu tử đạo tại Ðồng Mơ vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1773.

610.  Hỏi :Linh mục Vincentê Lê Quang Liêm được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước (1906) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Piô X.

611.  Hỏi :Thánh Vincentê Lê Quang Liêm được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 07 tháng 11.

116

612.  Hỏi :Giáo dân Vincentê Tường, Sinh tại Phú Yên, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Tự Đức (1847-1883).

613.  Hỏi : Giáo dân Vincentê Tường chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

614.  Hỏi :Giáo dân Vincentê Tường chịu tử đạo tại Làng Cốc vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1862.

615.  Hỏi :Giáo dân Vincentê Tường được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1951) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Piô XII.

616.  Hỏi :Thánh Vincentê Tường được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 16 tháng 06.

117

617.  Hỏi :Linh mục Vincentê Ðỗ Yến, Sinh năm 1764 tại Trà Lũ, Phú Nhai, dòng Ða Minh, chịu tử đạo dưới triều vua nào ?

 – Thưa :  Vua Minh Mạng (1820-1841).

618.  Hỏi : Linh mục Vincentê Ðỗ Yến chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa :  Bị xử trảm.

619.  Hỏi :Linh mục Vincentê Ðỗ Yến chịu tử đạo tại Hải Dương  vào năm nào ?

 – Thưa :  Năm 1838.

620.  Hỏi :Linh mục Vincentê Ðỗ Yến được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước(1900) ?

 – Thưa :  Đức Giáo hoàng Lêô XIII.

621.  Hỏi :Thánh Vincentê Ðỗ Yến được mừng kính vào ngày nào ?

          – Thưa :  Ngày 30 tháng 06.

118

622.  Hỏi :Thầy giảng Anrê Phú Yên được ai rửa tội ?

 – Thưa : Giáo sĩ Đắc Lộ.

623.  Hỏi :Thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo thế nào ?

 – Thưa : Chém đầu.

624.  Hỏi :Vị giáo sĩ nào đã chứng kiến thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo ?

 – Thưa : Giáo sĩ Đắc Lộ.

625.  Hỏi :Câu nói thời danh : “Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp trả tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp trả mạng sống” là của ai ?

 – Thưa : Chân Phước Anrê Phú Yên.

626.  Hỏi :Từ cuối cùng thốt ra từ môi miệng thầy giảng Anrê Phú Yên là gì ?

 – Thưa : Giêsu.

627.  Hỏi :Thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo dưới triều ai nào ở Đàng Trong ? (1644)

 – Thưa : Chúa Thượng Vương.

628.  Hỏi :Thầy giảng Anrê Phú Yên được Giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước ?

 – Thưa : Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

629.  Hỏi :Thầy giảng Anrê Phú Yên được Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc chân phước năm nào ?

 – Thưa : Năm 2000.

630.  Hỏi :Chân phước Anrê Phú Yên được mừng kính vào ngày nào ?

 – Thưa : Ngày 26 tháng 07.

631.  Hỏi :Những ai đang được xúc tiến để được tuyên phong chân phước và hiển thánh ?

 – Thưa :  Đấng Đáng Kính Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Đấng Đáng Kính William Gagnon, dòng tu sĩ Cứu Tế của Thánh Gioan Thiên Chuá, Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn.

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

5518    19-11-2018