Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

Bài 11. Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa

422-455

"Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16, 15-16)

  1. H. Trong Kinh Tin Kính, ta tuyên xưng điều gì về Chúa Giêsu Kitô?

T. Ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại.

  1. H. Vì sao Con Thiên Chúa xuống thế làm người được gọi tên là Giêsu?

T. Vì tên gọi ấy nói lên sứ mệnh của Người là "Thiên Chúa Cứu Độ" (x.Mt 1, 21).

  1. H. Vì sao Chúa Giêsu còn được gọi là Đấng Kitô?

T. Chúa Giêsu được gọi là Đấng Kitô vì Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người, để Người chu toàn sứ mệnh Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế (x.Cv 10,38).

  1. H. Vì sao ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa?

T. Vì Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Con được Chúa Cha sinh ra từ đời đời. Người là Con Một của Chúa Cha và chính Người cũng là Thiên Chúa.

  1. H. Vì sao ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa?

T. Ta tuyên xưng Chúa Kitô là Chúa vì ta nhận uy quyền tối cao và thần linh của Người.

481    27-01-2011 09:10:38