Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Bài 13. Cuộc Sống Trần Thế Của Chúa Giêsu

512-570

"Đức Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nagiarét và hằng vâng phục các ngài" (Lc 2,61).

"Đức Giêsu đi khắp miền Galilê giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn, tật nguyền của dân" (Mt 4,23).

 1. H. Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu đã diễn ra thế nào?

T. Chúa Giêsu đã sinh ra tại làng Bêlem, sống ẩn dật tại Nagiarét, nước Do thái. Khoảng ba mươi tuổi, Người đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cuối cùng Người chịu chết trên thập giá thời Phongxiô Philatô, rồi sống lại và lên trời.

 1. H. Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu có mục đích gì?

T. Trong cuộc sống trần thế, tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói, đã làm và đã chịu đều có mục đích: mặc khải về Chúa Cha, cứu chuộc loài người và qui tụ muôn loài để tất cả được hiệp thông với Thiên Chúa (x.Ep 1,10).

 1. H. Đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì?

T. Đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu có những ý nghĩa nầy:

Một là nêu gương hiếu thảo, vâng phục cha mẹ,

Hai là nêu gương nên thánh trong cuộc sống gia đình và lao động thường ngày.

 1. H. Khi bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã làm gì?

T. Người đã đến sống Giođan chịu phép rửa của ông Gioan để nói lên rằng: Người chấp nhận và khai mạc công trình cứu chuộc của Người. Công trình này sẽ được hoàn thành trong cuộc khổ nạn.

 1. H. Việc Chúa Giêsu chịu ma quỉ cám dỗ và chiến thắng nói lên điều gì?

T. Chúa chịu cám dỗ để cảm thông thân phận yếu đuối của loài người. Người chiến thắng để chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Chúa Cha, khác với Ađam đã sa ngã.

 1. H. Khi rao giảng, Chúa Giêsu chủ ý loan báo điều gì?

T. Khi rao giảng, Chúa Giêsu loan báo: "Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1,15).

 1. H. Tại sao lời loan báo Nước Thiên Chúa là một Tin Mừng?

T. Vì mọi người đều được mời gọi gia nhập Nước Thiên Chúa và Nước ấy thuộc về những người nghèo hèn, bé mọn, nghĩa là những ai đón nhận với lòng khiêm hạ.

 1. H. Có những dấu chỉ nào cho ta thấy Nước Thiên Chúa đang đến?

T. Để chứng tỏ rằng Nước Thiên Chúa đang đến, Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ và những việc phi thường như: biến nước thành rượu, hóa bánh ra nhiều, xua trừ ma quỉ, chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại và nhất là chính Người sau khi chết đã sống lại.

 1. H. Khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu có chọn ai cộng tác với Người không?

T. Chúa Giêsu đã chọn mười hai người gọi là Tông đồ để chia sẻ sứ mệnh của Người và trao cho Phêrô quyền cai quản Hội Thánh.

 1. H. Các Tông đồ đó là những vị nào?

T. Đó là Simon mà Người gọi là Phêrô, rồi đến Anrê, anh của ông, sau đó là Giacôbê, Gioan, Philipphê, Batôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simon nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Ít-ca-ri-ốt, kẻ phản bội (x.Lc 6,14-16).

 1. H. Biến cố hiển dung của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì?

T. Biến cố hiển dung có những ý nghĩa này:

Một là bày tỏ vinh quang thần linh của Chúa Giêsu để củng cố niềm tin các Tông đồ trước cuộc khổ nạn.

Hai là cho ta nếm trước hạnh phúc ngày Chúa Kitô lại đến trong vinh quang.

Ba là xác định ai muốn bước vào vinh quang phải qua thập giá.

 1. H. Việc Chúa Giêsu lên Giêrusalem có ý nghĩa gì?

T. Việc Chúa Giêsu lên Giêrusalem có ý nghĩa này:

Một là để tự nguyện chịu chết.

Hai là để tỏ mình là Vua Kitô.

Ba là cho thấy Nước Thiên Chúa sắp hoàn thành khi Người chịu chết và sống lại.

311