Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Bài 20: Ơn Chúa


BÀI 20. ƠN CHÚA

I. LỜI CHÚA
"Tôi có là gì, cũng là nhờ Ơn Chúa, và Ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả người khác, nhưng không phải là tôi, mà là Ơn Chúa cùng với tôi" (1Cr 15,10).

II. GHI NHỚ

1. H. Ơn Chúa là gì?

T. Ơn Chúa là sự trợ giúp Thiên Chúa ban, để ta sống xứng đáng là con cái Chúa và được dự phần vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi.

2. H. Có mấy thứ ơn Chúa?

T. Có hai thứ :
- Một là ơn Thánh hoá .
- Hai là ơn Trợ giúp.

3. H. Ơn Thánh hoá là gì?

T. Ơn Thánh hoá là sự sống siêu nhiên của Chúa Ba Ngôi thông ban cho ta, làm cho ta nên giống Chúa Kitô, và đáng được hưởng gia nghiệp Nước Trời. Ơn này được ban khi ta chịu Rửa tội và bị mất khi ta phạm tội trọng.

4. H. Ơn Trợ giúp là gì?

T. Ơn Trợ giúp là sức mạnh Chúa ban, giúp ta làm lành lánh dữ, để gia tăng ơn Thánh hoá, và khi ta mắc tội thì giúp ta ăn năn trở lại.

5. H. Chúa thường ban ơn Trợ giúp khi nào?
T. Chúa thường ban ơn Trợ giúp khi ta cầu nguyện, làm việc lành và lãnh các Bí tích.

6. H. Ta phải đón nhận Ơn Chúa thế nào?

T. Ta phải mau mắn đón nhận và cộng tác với Ơn Chúa, để được nên thánh.

III. THỰC HÀNH
Em luôn xin Chúa ban ơn trợ giúp mỗi khi làm việc.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng : "Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được!". Con hết lòng cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Chúa ban cho con. Xin giúp con hết lòng cộng tác với Ơn Chúa để mỗi ngày được nên giống Chúa hơn.


14932    27-01-2011 06:37:12