Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Bài 31. Điều Răn Thứ Nhất

Bài 31
Điều răn 1
THỜ PHƯỢNG VÀ KÍNH MẾN CHÚA

I. LỜI CHÚA (Mt 22,37)
"Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi"

II. GHI NHỚ

1. H. Điều răn thứ nhất dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ nhất dạy ta thờ phượng một mình Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự.


2. H. Ta phải thờ phượng Thiên Chúa thế nào?
T. Ta phải tin tưởng, yêu mến, cậy trông, cầu nguyện, thực hiện những điều đã khấn hứa và luôn dâng lên Thiên Chúa những hy sinh làm dấu chứng lòng tôn thờ.

3. H. Trong các việc thờ phượng, việc nào hoàn hảo nhất?

T. Chính là việc Chúa Giêsu dâng mình tế lễ trên thập giá mà ngày nay chúng ta cử hành trong Thánh lễ.

4. H. Tội nào nghịch cùng điều răn thứ nhất?
T. Có những tội này: Mê tín dị đoan, thờ thụ tạo, bói toán, phạm sự thánh, chối đạo.

III. THỰC HÀNH
Em luôn trang nghiêm khi đọc kinh cầu nguyện và siêng năng tham dự Thánh lễ.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải hết lòng tôn thờ Chúa. Xin giúp chúng con thực thi điều Chúa dạy hôm nay.

V. BÀI HÁT: GIỚI RĂN THỨ NHẤT

Bổn phận loài người là thờ kính Đức Chúa Trời, ta kính mến Chúa mà thôi.
Bổn phận loài người là thờ kính Chúa suốt đời, là cám mến Chúa trọn đời.

436    26-01-2011 21:14:11