Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Bài 37. Ơn Kêu Gọi

27.1533.1656.1877.1461

2369.2232.2231.2253.2226

"Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúc chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về" (Mt 9,37-38).

1. H. Ơn kêu gọi là gì?

T. Là lời Thiên Chúa mời gọi mỗi người vào một bậc sống nào đó; nhưng thông thường thì ơn kêu gọi được hiểu là tiếng Chúa mời gọi một số người dâng mình cho Chúa trong bậc tu trì hay trong hàng giáo sĩ.

2. H. Có dấu nào cho biết mình có ơn kêu gọi?

T. Có ba dấu này:

Một là có ý ngay lành và ước muốn dấn thân phục vụ Chúa,

Hai là có đủ điều kiện Hội Thánh qui định,

Ba là được những người có trách nhiệm tuyển chọn.

3. H. Người muốn dâng mình cho Chúa thì phải làm gì?

T. Phải cầu nguyện, suy nghĩ, xin người khôn ngoan chỉ dẫn và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa.

4. H. Người dâng mình cho Chúa trong bậc tu trì khấn giữ những gì?

T. Người dâng mình cho Chúa trong bậc tu trì khấn giữ ba lời khuyên của Tin Mừng:

Một là khó nghèo,

Hai là khiết tịnh,

Ba là vâng phục.

5. H. Cha mẹ có bổn phận nào đối với ơn gọi của con cái?

T. Cha mẹ phải cổ võ, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho con cái sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi.

334    15-02-2011 05:56:05