Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Bài 40: Điều Răn Thứ Nhất


BÀI 40. Điều răn thứ nhất
THỜ PHƯỢNG VÀ KÍNH MẾN THIÊN CHÚA

I. LỜI CHÚA
"Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi" (Mt 22,37).

II. GHI NHỚ

1. H. Điều răn thứ nhất dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ nhất dạy ta thờ phượng một mình Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự.

2. H. Ta phải thờ phượng Thiên Chúa thế nào?

T. Ta phải tin tưởng, trông cậy, yêu mến, cầu nguyện, thực hiện những điều đã khấn hứa và luôn dâng lên Thiên Chúa những hy sinh làm dấu chứng lòng tôn thờ.

3. H. Ta phải tin kính Thiên Chúa như thế nào?
T. Ta phải tin kính Thiên Chúa với tất cả lòng thành, không nghi ngờ hoặc chối bỏ những gì Thiên Chúa đã mạc khải và Hội Thánh dạy phải tin.

4. H. Ta phải trông cậy Thiên Chúa như thế nào?
T. Ta phải trông cậy vững vàng, luôn phó thác mọi sự trong tay Chúa và cầu xin Chúa ban cho ta mọi phúc lành đời này và đời sau.


5. H. Ta phải yêu mến Thiên Chúa như thế nào?

T. Ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, và mau mắn vâng theo ý Chúa, để đáp lại tình Chúa yêu ta.

6. H. Những tội nào nào nghịch lại điều răn thứ nhất?

T. Có những tội này: Mê tín dị đoan, thờ thụ tạo, bói toán, phạm sự thánh, chối đạo.

III. THỰC HÀNH
Em luôn tỏ lòng kính mến Chúa khi cầu nguyện và làm việc.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải hết lòng tôn thờ Chúa. Xin giúp chúng con thực thi điều Chúa dạy hôm nay.


8806    27-01-2011 09:36:15