Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Bài 42. Lương Tâm

1776-1802

"Dân ngoại là những người không có luật Mô-sê; nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì Luật dạy, thì họ là Luật cho chính mình" (Rm 2,14).

1. H. Lương tâm là gì?

T. Lương tâm là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt sẵn nơi đáy lòng mỗi người để soi dẫn họ làm lành lánh dữ.

2. H. Ta phải nghe theo tiếng lương tâm thế nào?

T. Ta buộc phải luôn lắng nghe và làm theo tiếng lương tâm.

3. H. Thế nào là lương tâm ngay thẳng?

T. Là lương tâm gồm ba yếu tố này:

Một là nhận biết các nguyên tắc luân lý,

Hai là ứng dụng các nguyên tắc ấy vào hoàn cảnh cụ thể.

Ba là phán quyết về các hành vi cụ thể đã làm, đang làm hay sắp làm.

4. H. Ta phải làm gì để đào tạo lương tâm mình?

T. Ta phải xa lánh tội lỗi, phải cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, nghe theo các giáo huấn của Hội Thánh, vâng lời những người có trách nhiệm dạy dỗ ta và năng bàn hỏi với những người đạo đức khôn ngoan.

5. H. Có những nguyên nhân nào khiến lương tâm phán đoán sai lạc không?

T. Có ba nguyên nhân này:

Một là do không chịu học hỏi khiến lương tâm thiếu hiểu biết,

Hai là do qua quen phạm tội khiến lương tâm trở thành chai lì mù quáng,

Ba là do những hoàn cảnh bên ngoài tác động.

416    15-02-2011 06:07:44