Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Bài 44. Nhân Đức Đối Thần

1812-1832. 1840-1845

"Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến" (1Cr 13,13).

1. H. Có mấy nhân đức đối thần?

T. Có ba nhân đức đối thần là Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.

2. H. Đức Tin là gì?

T. Đức Tin là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta trao phó trọn bản thân và đời mình cho Thiên Chúa, cùng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa đã mặc khải mà Hội Thánh truyền lại cho ta.

3. H. Đức Cậy là gì?

T. Đức Cậy là ơn Thiên Chúa ban giúp ta dựa vào sức mạnh Chúa Thánh Thần mà vững lòng mong đợi hạnh phúc Nước Trời Chúa Giêsu đã hứa ban.

4. H. Đức Mến là gì?

T. Đức Mến là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và lại vì Chúa mà yêu thương mọi người như chính bản thân.

5. H. Ngoài ba nhân đức đối thần, ta còn được hưởng những ơn nào nữa không?

T. Ta còn được nâng đỡ bởi bảy ơn Chúa Thánh Thần:

Một   là ơn khôn ngoan,

Hai    là ơn hiểu biết,

Ba     là ơn thông minh,

Bốn   là ơn biết lo liệu,

Năm  là ơn sức mạnh,

Sáu   là ơn đạo đức,

Bảy   là ơn biết kính sợ Thiên Chúa.

268