Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Bài 45. Tội Lỗi

1846-1876

"Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta" (1Ga 1,8).

1. H. Tội là gì?

T. Tội là lời nói, việc làm hoặc ước muốn nghịch với Luật Chúa. Tội xúc phạm đến Thiên Chúa, gây tổn thương cho bản thân và cho tình liên đới với tha nhân.

2. H. Thế nào là tội trọng?

T. Tội trọng là cố tình phạm luật Thiên Chúa trong những điều quan trọng mà ta kịp suy biết.

3. H. Tội trọng làm hại ta thế nào?

T. Tội trọng phá hủy sự sống và phẩm giá cao quý của con người; đồng thời cắt đứt tình nghĩa với Thiên Chúa, và nếu không hối cải, thì sẽ phải xa cách Người đời đời.

4. H. Khi lỡ phạm tội trọng thì phải làm gì?

T. Phải thực lòng thống hối và lo liệu đi xưng tội ngay, đồng thời dùng mọi phương thế để không tái phạm nữa.

5. H. Thế nào là tội nhẹ?

T. Tội nhẹ là khi lỗi phạm một điều luật nhẹ hoặc một điều luật nặng nhưng chưa kịp suy biết đầy đủ hoặc chưa hoàn toàn ưng theo.

6. H. Tội nhẹ làm hại ta thế nào?

T. Tội nhẹ khiến ta giảm bớt lòng mến Chúa, dễ hướng chiều về điều xấu và dễ phạm tội trọng hơn.

7. H. Các tội ta phạm thường do những nết xấu nào?

T. Thường do bảy nết xấu này, quen gọi là bảy mối tội đầu:

Một   là kiêu ngạo,

Hai    là hà tiện,

Ba     là dâm ô,

Bốn   là hờn giận,

Năm  là mê ăn uống,

Sáu   là ghen ghét,

Bảy   là lười biếng.

8. H. Khi nào ta có trách nhiệm đối với tội người khác?

T. Ta có trách nhiệm đối với tội người khác phạm khi chỉ bày, khuyến khích, cộng tác cách trực tiếp hay gián tiếp, bao che hoặc không ngăn cản khi có thể.

9. H. Chúa có thái độ nào đối với tội nhân?

T. Chúa hằng tỏ lòng từ bi thương xót và sẵn sàng tha thứ cho những người thật lòng sám hối ăn năn.

10. H. Ta phải có thái độ nào đối với tội lỗi?

T. Ta phải dứt khoát với tội lỗi, xa tránh dịp tội, siêng năng xưng tội, rước lễ và cố gắng đổi mới đời sống hằng ngày.

314