Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Bài 46. Cộng Đồng Nhân Loại

CHƯƠNG II :  CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI

1887-1948

Bài 46 :  CON NGƯỜI XÃ HỘI

1878-1896

"Đức Chúa phán với ông Cain: "Aben, em ngươi đâu rồi".... Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta" (St 4,9).

1. H. Vì sao con người có tính xã hội?

T. Vì con người được dựng nên theo hình ảnh cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa, nên tự bản chất con người có tính xã hội.

2. H. Ta phải sống thế nào để thăng tiến bản thân theo đúng ơn gọi của mình?

T. Ta phải sống liên đới với mọi người trong xã hội, gặp gỡ nhau, đối thoại với nhau và phục vụ lẫn nhau.

3. H. Thiên Chúa muốn ta sống trong xã hội như thế nào?

T. Thiên Chúa muốn ta sống hài hòa với mọi người, xây dựng một nền văn minh tình thương theo mẫu mực Ba Ngôi Thiên Chúa.

4. H. Các tổ chức xã hội phải nhắm tới điều gì?

T. Các tổ chức xã hội phải nhắm tới việc phục vụ và phát triển con người toàn diện.

5. H. Muốn cho xã hội phát triển tốt đẹp, các tổ chức cấp cao cần phải hành động như thế nào?

T. Các tổ chức cấp cao cần bảo trợ và bổ túc những đoàn thể cấp thấp hơn để những đoàn thể này và các cá nhân dễ phát huy sáng kiến và chu toàn trách nhiệm của mình.

6. H. Người kitô-hữu có bổn phận nào đối với xã hội?

T. Người Kitô-hữu cần tích cực hoán cải nội tâm và cổ võ công bằng bác ái, đồng thời góp phần đổi mới các định chế và điều kiện sống trong xã hội dưới ánh sáng Tin Mừng.

310