Sidebar

Thứ Hai
04.03.2024

Bài 47. Tham Gia Đời Sống Xã Hội

1897-1927

"Bằng mọi cách tôi đã tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20,35).

1. H. Các quyền bính trong xã hội do đâu mà có?

T. Mọi quyền bính hợp pháp đều do Thiên Chúa ban cho để phục vụ ích chung của xã hội. Vì thế, mọi người cần tuân phục và tôn trọng.

2. H. Người cầm quyền phải cư xử thế nào?

T. Người cầm quyền không được cư xử độc tài, tuỳ tiện, nhưng phải hành động vì ích chung theo đúng các đòi hỏi luân lý.

3. H. Ích chung là gì?

T. Ích chưng là tất cả những điều kiện xã hội giúp cho các tập thể và từng người phát triển cách toàn diện và dễ dàng hơn. Ích chung có thể mang tầm mức một đoàn thể, một quốc gia hoặc toàn thế giới.

4. H. Ích chung gồm những yếu tố nào?

T. Gồm ba yếu tố này:

Một là tôn trọng phẩm giá con người,

Hai là nhắm đến phúc lợi của mọi người và sự phát triển xã hội,

Ba là góp phần xây dựng một trật tự công bằng bền vững.

5. H. Ta phải tham gia xây dựng ích chung thế nào?

T. Ta phải tham gia bằng những cách này:

Một là chu toàn các trách nhiệm cá nhân trong xã hội,

Hai là tích cực góp phần vào sinh hoạt chung,

Ba là sống đúng theo các đòi hỏi của lương tâm trong các bổn phận xã hội.

252