Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Bài 51. Hội Thánh là Mẹ và Thầy

2030-2051

"Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,19-20).

1. H. Hội Thánh giúp gì cho ta trong việc giữ luật Chúa?

T. Hội Thánh là người thầy dạy dỗ và là người mẹ nâng đỡ ta trong việc sống theo luật Chúa dạy.

2. H.Quyền giáo huấn của Hội Thánh bao gồm những lãnh vực nào?

T. Hội Thánh có quyền và có trách nhiệm rao giảng chân lý về ơn cứu độ, loan báo ở mọi nơi và mọi thời những nguyên tắc luân lý, cả những gì liên quan đến trật tự xã hội và phẩm giá con người.

3. H. Hội Thánh thực hiện quyền giáo huấn bằng cách nào?

T. Quyền giáo huấn của các chủ chăn trong Hội Thánh thường được thực hiện bằng việc giảng dạy đạo lý dựa trên Thánh Kinh và Thánh Truyền.

4. H. Trong trách nhiệm ấy, Hội Thánh được Chúa gìn giữ thế nào?

T. Hội Thánh được Chúa gìn giữ để không sai lầm khi giảng dạy về đức tin và luân lý.

5. H. Để giúp ta tăng lòng mến Chúa yêu người, Hội Thánh có những điều răn nào?

T. Hội Thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất    Dự lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc

Thứ hai      Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc,

Thứ ba       Xưng tội trong một năm ít là một lần,

Thứ bốn     Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục sinh,

Thứ năm    Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc,

Thứ sáu     Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy.

6. H. Người tín hữu cần đón nhận giáo huấn của Hội Thánh thế nào?

T. Người tín hữu có bổn phận tích cực tìm hiểu và vâng nghe các giáo huấn của Hội Thánh với tình con thảo.

7. H. Người tín hữu góp phần xây dựng Hội Thánh cách nào?

T. Bằng cách sống thánh thiện, tham gia và đóng góp cho các hoạt động của Hội Thánh, nhất là trong việc Truyền giáo.

359