Sidebar

Chúa Nhật

01.10.2023

Bài 59. Điều Răn VIII. Tôn Trọng Sự Thật

2464-2513

"Hễ 'có' thì phải nói 'có', 'không' thì phải nói 'không'. Thêm thắt điều gì là do ác quỉ" (Mt 5,37).

1. H. Điều răn thứ tám dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ tám dạy ta sống thành thật, làm chứng cho sự thật và tôn trọng danh dự mọi người.

2. H. Vì sao ta cần sống thành thật?

T. Ta cần sống thành thật vì ba lẽ này:

Một là vì Thiên Chúa là Đấng Chân thật và là chính Sự thật,

Hai là vì sự thành thật làm tăng giá trị con người,

Ba là vì sự thành thật rất cần cho đời sống chung.

3. H. Có những tội nào nghịch với điều răn thứ tám?

T. Có những tội này:

Một là làm chứng gian dối và bội thề,

Hai là làm mất thanh danh người khác như: nói hành, nói xấu, và vu khống, cáo gian.

Ba là nói dối,

Bốn là tán dương người khác khi họ làm điều xấu.

Năm là không làm chứng cho sự thật.

4. H. Làm chứng gian dối và bội thề là gì?

T. Làm chứng gian dối là nói sai sự thật về người hay việc nào đó cách công khai trước những người có thẩm quyền xét xử. Khi lời nói dối kèm theo lời thề thì gọi là bội thề hay thề gian.

5. H. Nói hành, nói xấu là gì?

T. Nói hành, nói xấu là tỏ cho người khác biết những tật xấu hay lỗi lầm của tha nhân khi không có lý do chính đáng.

6. H. Nói dối là gì?

T. Nói dối là nói sai sự thật với ý định đánh lừa người ta. Tội nói dối nặng hay nhẹ tùy theo mức độ sự thật bị bóp méo, các hoàn cảnh, ý tưởng của người nói và thiệt hại gây ra.

7. H. Có được phép tiết lộ những điều phải giữ kín không?

T. Không được, trừ khi ích chung quan trọng bắt buộc ta phải nói ra. Tuy nhiên cha giải tội tuyệt đối giữ kín bí mật của Bí tích Hòa Giải.

8. H. Kẻ làm thiệt hại danh giá người ta có phải đền trả không?

T. Phải đền trả danh thơm tiếng tốt cho người ta và nếu có gây thiệt hại vật chất thì cũng phải bồi thường nữa.

9. H. Có những nguyên tắc nào hướng dẫn việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội không?

T. Có những nguyên tắc này:

Một là các phương tiện truyền thông phải phục vụ lợi ích chung, nghĩa là tôn trọng sự thật, tự do, công bình và tình liên đới.

Hai là những người lãnh đạo có trách nhiệm bảo vệ và bênh vực sự tự do đích thực và chính đáng trong việc thông tin.

354