Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Bài 8. Thiên Chúa: Đấng Sáng Tạo và Quan Phòng

268-354

"Từ ban đầu Thiên Chúa sáng tạo trời và đất" (St 1,1)

"Mọi âu lo, trút cả cho Người vì Người chăm sóc anh em" (1Pr 5, 7)

  1. H. Trong Kinh Tin Kính, ta tuyên xưng điều gì về Thiên Chúa sáng tạo?

T. Ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời và đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

  1. H. Thiên Chúa đã sáng tạo muôn vật cách nào?

T. Thiên Chúa đã dùng Lời quyền năng của Người mà sáng tạo mọi sự từ hư không. Chỉ một mình Thiên Chúa mới làm được như vậy.

  1. H. Thế giới hữu hình là gì?

T. Là mọi loài thụ tạo mà ta thấy được, trong đó con người là chóp đỉnh. Tất cả những gì Thiên Chúa đã sáng tạo đều tốt đẹp và có liên hệ mật thiết với nhau. (St 1,31).

  1. H. Thụ tạo vô hình là loài nào?

T. Là các thụ tạo thiêng liêng không có thể xác, gọi là thiên thần. Các ngài được tạo dựng để phụng sự Thiên Chúa và giúp đỡ loài người.

  1. H. Vì sao Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật?

T. Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật để biểu lộ và thông ban vinh quang của Người.

  1. H. Thiên Chúa có chăm sóc những loài Chúa đã sáng tạo không?

T. Thiên Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn mọi loài thụ tạo, để vũ trụ tiến dần đến mức hoàn hảo như Chúa muốn. Đó là sự quan phòng.

  1. H. Ta phải hiểu thế nào về sự dữ ở trần gian này?

T. Niềm tin Kitô-giáo giúp ta hiểu rằng:

Một là Thiên Chúa không tạo nên sự dữ. Người sáng tạo vạn vật tốt lành nhưng chưa hoàn hảo.

Hai là con người đã lạm dụng tự do Thiên Chúa ban, nên đã gây đau khổ.

Ba là Thiên Chúa có thể rút ra sự tốt lành từ chính điều dữ, theo những đường lối mà ta chỉ biết được cách đầy đủ trong cuộc sống đời sau.

  1. H. Thiên Chúa dùng cách đặc biệt nào để làm sáng tỏ mầu nhiệm sự dữ và đau khổ?

T. Thiên Chúa làm sáng tỏ mầu nhiệm sự dữ và đau khổ cách đặc biệt nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.

  1. H. Ta phải có thái độ nào đối với Đấng Sáng Tạo?

T. Ta phải luôn sống tâm tình con thảo, yêu mến, tôn thờ, phó thác vào Người và cùng với mọi người bảo vệ, phát triển thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

1049    27-01-2011 09:03:32