Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Bộ Giáo lý Đức Tin và Công Nghị Năm Đức Tin

VATICAN - Bộ Giáo lý Đức tin vừa phát hành một Công nghị hôm 7.1.2012 ra những kiến nghị thực tiễn để tạo sự tối ưu của Năm Đức tin sắp đến. Nội dung Công nghị hơn 3 nhóm mười hai những đề nghị cụ thể cho tất cả những cấp độ đời sống của Giáo Hội, từ đặc điểm chung, đến các Hội đồng Giám mục, đến những giáo phận riêng lẻ, và nội bộ của những cấp độ đời sống này, cho đến các cộng đồng, đoàn thể, phong trào, bao gồm những bước đầu nhắm vào sự cổ vũ hiệp nhất Ki-tô giáo, đối với sự hình thành và củng cố phục hồi đức tin, nhất là việc truyền bá Phúc Âm. Cha Fr. Hermann Geissler chịu trách nhiệm Văn phòng Giáo lý tại Bộ Giáo lý Đức tin.

Ngài cho biết mục đích của Công Nghị gồm ba phần: thứ nhất là để giúp tín hữu tái khám phá cốt lõi của đức tin, nền tảng của đức tin, là cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Ki-tô, cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa người mà yêu thương chúng ta, trợ sức chúng ta, tha thứ chúng ta, cổ vũ chúng ta và chỉ ra cho chúng ta một tương lai tuyệt diệu ... thứ hai là để giúp tín hữu tái khám phá ý nghĩa, và những tài liệu của Công Đồng Vatican II. "Nhiều người nói về Công Đồng Vatican II," Cha Geissler nói, "nhưng khi chúng ta thực sự đi vào nó, chúng ta mới khám phá được rằng thực sự chỉ hãn hữu người quen biết với những văn bản của công đồng quan trọng và gần đây nhất." Cuối cùng, Công Nghị này có mục đích để giúp tín hữu xuyên suốt toàn bộ năm nay khám phá sự nhất quán của đức tin trong tất mọi vẻ đẹp của nó. "Về điều này," Cha Fr. Geissler nói, "Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo có thể là sự giúp đỡ quan trọng đối với chúng ta."

Trong thực tế, kỷ niệm nhị thập chu niên sự hoàn tất Giáo Lý và ngũ thập chu niên khai mạc Công đồng Vatican II. Theo Tông Thư Porta Fidei của Đức Thánh cha điều mà Người đã công bố Năm Đức Tin, Công Nghị này nhắc nhở rằng Giáo Lý là một là một thành quả khả tín của Công Đồng và là một phần thuộc toàn bộ của "sự canh tân liên tục" với sự bất biến lâu đời của Giáo Hội. Truyền thống của điều mà những tài liệu Công đồng là một biểu đạt quyền lực.

Công Nghị đưa ra những kiến nghị bổ ích trong việc tiến hành Năm Đức Tin, một dịp thuận lợi để làm cho Công Đồng Vatican II và Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo ngày càng quảng bá và nhận biết sâu sắc hơn.

Jos. Tú Nạc, NMS1/9/2012 (Nguon vietcatholic.org) 

897    13-01-2012 09:15:11