Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Bố Thí

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Hội thánh dạy mùa chay phải ăn chay đã đành, sao còn thêm việc bố thí nữa?

Xưa giữ chay 40 ngày. Dĩ nhiên giảm chi phí thì giữ lại được một ít tiền. Hội thánh muốn ta dùng số tiền đó bố thí cho người nghèo, làm tăng giá trị của chay tịnh. Chay tịnh là chế ngự tính xấu, còn bố thí thì trực tiếp chế ngự tính ham tiền.

Chúng ta hãy nhờ Phúc Âm, suy niệm về bố thí, để việc bố thí nầy tốt hơn, hoàn hảo hơn.
Hình ảnh nhà phú hộ, đối với Lazarô hiểu là khinh người nghèo, không thèm bố thí. Nhà tu trên đường Samaria không giúp người bị cướp đó là trốn trách nhiệm.

Không bố thí thì đáng trách, đáng phạt nhưng bố thí để giữ luật, để khoe mình, để tự phụ như Pharisêu thì chưa hẳn là bố thí.

Khả quan hơn, bố thí như Giakêu theo ơn Chúa soi sáng, bố thí để đền tội, để sửa lại những bất công... thì kể được là bố thí tốt. Nhưng nếu bố thí vì ích kỷ, lợi cho mình, thí cho người, để Chúa ban cho mình nhiều hơn, thì bố thí kém phần cao đẹp.

Trong tiếng bố thí, thì tiếng thí hàm chứa ý nghĩa: người đón nhận phải là người nghèo hèn kém phẩm giá. Nói phân chia, chia xẻ thì đúng hơn (chia xẻ là xẻ cái gì cần cho đời mình, giúp cho anh em). Vì tài sản là của Chúa ban, tôi làm chủ, đúng hơn phải nói tôi chỉ là quản lý, nắm quyền sử dụng, sếp đặt nhưng không có quyền chỉ sử dụng riêng cho mình, lường đảo để lợi cho mình như nhà quản lý gian giảo trong Phúc Âm.

Phải sử dụng theo ý Chúa. Không những chúng ta phải chia sẻ tài sản mà còn phải tôn trọng những người đón nhận. Vì trong bài học về ngày phán xét chúng ta nhận thấy Chúa kể những người nghèo khó, đói khát là hiện thân của Chúa. Đức tin đòi chúng ta phải biết tôn trọng.

Vậy qua Mùa Chay,trong thực tế chúng ta có (bố thí) chia xẻ những gì chúng ta có để giúp đỡ anh em không? Trong việc chia xẻ, giúp đỡ, tâm tình chúng ta như thế nào? Vì bị ép buộc, hay vì tự cao, tự phụ, vì ích kỷ (mình cho một ít... Chúa cho lại gấp bội)

Chúng ta nên nhớ (bố thí) chia xẻ là một bổn phận Chúa muốn chúng ta thực hiện với anh em nghèo mà cũng là hiện thân của Chúa.

Chia sớt và tôn trọng !

1397    13-02-2011 08:34:27