Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Các Chứng Chỉ Bí Tích và Các Giấy Tờ Liên Quan

Các Mẫu Chứng Chỉ và Giấy Tờ Từ Văn Phòng Tòa Giám Mục gồm:

  1. Các giấy bí tích bằng tiếng Anh
  2. Chứng chỉ Bí tích
  3. Chứng chỉ Hôn phối
  4. Chứng chỉ Hôn phối 2
  5. Điều tra và Rao hôn phối
  6. Giới thiệu Hôn phối
  7. Kết quả lời Rao hôn phối
  8. Phép chuẩn hôn nhân khác đạo
  9. Tờ điều tra hôn phối

(xin bấm vào đây để tải về trọn bộ)

10057