Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Chứng Chỉ Các Bí Tích


GIÁO PHẬN VĨNH LONG

HẠT:

HỌ ĐẠOCHỨNG CHỈ CÁC BÍ TÍCH
Kính gởi: Cha Sở ....................................................... Giáo phận :.......................


Tôi, Linh mục: ......................................................là Cha sở Họ ...........................

Chứng nhận: (Thánh, Họ Tên)................................................................................

Sinh ngày: ................................................... Tại: ...............................................

Con ông: ....................................................................................................................................

và bà: .........................................................................................................................

Đã nhận BT Rửa Tội ngày: ................................... Tại: ..........................................

Do Linh mục (Phó tế): ...........................................................................................

Người đỡ đầu: .....................................................................Sổ RT số: ..................

Đã nhận BT Thêm Sức ngày: ...............................Tại: .............................................

Do Đức Giám Mục: ...............................................................................................

Người đỡ đầu: .................................................................Sổ TS số: .....................

Nay cấp chứng chỉ này để: ...................................................................................


Làm tại: .....................Ngày. ......Tháng....... Năm ...................                                                


LM Chánh sở

 

Tải Chứng Chỉ Các Bí Tích về máy (Xin bấm vào đây)

3003