Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Chứng Chỉ Hôn Phối

Giáo phận Vĩnh Long

Hạt :..................

Họ: ...............

CHỨNG CHỈ HÔN PHỐI

Tại Nhà thờ: ...................................................................  ngày: .................

Linh mục  .................................................... phụ trách Họ đạo: ..................

ĐÃ CHỨNG HÔN CHO :

Nam: ....................................................... Nữ : ...........................................

Rửa tội ngày: ......................................... Rửa tội ngày:..............................

Tại Họ đạo:............................................ Tại Họ đạo:.................................

Con ông: ..............................................  Con ông: ....................................

Và Bà:    .................................................Và Bà:.........................................

Hiện ở:....................................................Hiện ở : ......................................

Giáo phận: ............................................Giáo phận: ..................................

Trước hai nhân chứng:

1/  ...........................................................................................................

2/  ...........................................................................................................

Trích sổ Hôn phối số: ..............                                                   

Làm tại: .....................Ngày. ......Tháng....... Năm ......

Họ đạo: .........................................

                                                                                                                                       

LM Chánh sở

5169