Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Chứng Từ Dự Bị Hôn Nhân

ĐỊA PHẬN VĨNH LONG

HẠT :

HỌ ĐẠO:  

NĂM :...................


CHỨNG TỪ DỰ BỊ HÔN NHÂN

( Theo tinh thần của Giáo Luật điều 1066 )


CHỨNG TỪ CỦA:....................................................................................................

Tôi Linh mục: Matthêu Nguyễn Văn Văn. Phụ Trách họ đạo:

Chứng nhận ( Anh / Chị ) .............................................................................................

Đã đến trước mặt tôi ngày............................. Tại nhà thờ:.....................................

Thề nói hết sự thật như sau:


1. Con tên............................................. Sinh ngày...................... Tại ..............................

    Con ông ............................................ và Bà .................................................................

    Thường trú tại ................................................................ Thời gian: .............................

2. Từ 14 tuổi trọn có ở nơi nào đến 6 tháng không?........................................................

3. Đã làm lễ hỏi với ai chưa ?........................ Nếu có, tại sao hồi ?.................................

4. Có ngăn trở nào theo luật nước không?..................................................

    Đăng ký kết hôn chưa? Tại đâu ?...................................... Ngày.................................

5. Dự định cử hàng Bí Tích Hôn Phối tại đâu ? .....................Ngày ................................

    Sau Hôn Phối sẽ ở đâu ? ...............................................................................................

6. Giữa đôi bên có ngăn trở gì về dân tộc, thích tộc?.....................................................

7. Con có đạo và sống đạo không ? .................................................................................

    Bạn có đạo và sống đạo không ? ..................................................................................

8. Con có mắc ngăn trở gì về tuổi hay lời khấn không ?              ..............................

9. Cha mẹ ( Hay người giám hộ) có bằng lòng về hôn nhân này không ......................

10. Con có tự do ưng thuận không ? ................................................................................

      Bạn con có tự do ưng thuận không ?...........................................................................

11. Con hứa giữ luật " một vợ một chồng" suốt đời không ?...........................................

12. Con hứa nhận lãnh con cái Chúa sẽ ban và dưỡng dục chúng theo luật Chúa và   

      Hội Thánh Công Giáo không ?...................................................................................

13. Con dã học biết đầy đủ về Bí Tích và đời sống Hôn Nhân chưa ?...............................

Học được bao lâu ?.................................. Tại đâu ..........................................................

14. Con muốn khai thêm điều gì về việc hôn nhân của con ...........................................

.........................................................................................................................................

                                                          Làm tại .......,  Ngày........Tháng ........ Năm 200...

                                                                                      

 

Đương sự ký và ghi tên
 

Linh mục chứng nhận2737    18-02-2011 07:03:22