Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Đào Tạo Giáo Lý Viên_Phần 03_Bài 4


Bài 4. CHỦ ĐÍCH CỦA GIÁO LÝ

I. Giáo dục đức tin:

Giáo lý nhằm mục đích tối hậu là giáo dục con người mọi mặt về đức tin. Cho nên cần vận dụng và khai thác mọi cơ năng chủ yếu: trí - tâm - tay.

1. Truyền thông kiến thức tôn giáo trong lĩnh vực nhận thức: Bước đầu tiên là học, hiểu, nhớ giáo lý. Điều này cần nhưng chưa đủ.

2. Biến cải bản thân: Nhận thức phải đưa tới thái độ mới là thực hành. Giáo lý phải tạo nên nơi mỗi người tín hữu một nếp sống mới.

3. Giáo lý phải đưa vào đời sống mới của Chúa Giêsu: Nghĩa là thay đổi thái độ chưa đủ, vì Kitô giáo không chỉ có ăn ngay ở lành, nhưng là phải hiệp thông với Thiên Chúa, phải nên một với Chúa Kitô mỗi ngày.

II. Chiều kích thiết yếu của tôn giáo:

Vì đức tin của người tín hữu phải hội đủ các điều kiện sau đây:

1. Đức tin phải có một nội dung vững chắc: Dựa trên mặc khải chứ không phải là thứ tình cảm mơ hồ, dị đoan cuồng tín.

2. Đức tin dấn thân: Là dám từ bỏ mọi sự để giữ sự thật của Thiên Chúa của Phúc âm, biến chân lý thành sống đạo.

3. Đức tin cộng đồng: Mỗi tín hữu là thành viên của dân Thiên Chúa, họ đã lãnh nhận đức tin từ cộng đồng tham dự vào đức tin của cộng đồng, phải lớn lên trong đức tin của cộng đồng. Cho nên, ai nấy phải có đức tin đối với nhau.

4. Đức tin phục vụ: Người tín hữu phải giãi toả đức tin, làm chứng cho Thiên Chúa. Bởi những điều đòi hỏi trên đây mà cần phải xem xét lại một tình trạng:

     -  Giáo lý từ chương: là giáo lý chỉ thuộc lòng chứ không sống.

     -  Giáo lý vụ luân lý: là chỉ dạy những điều cấm đoán phải làm.

III.    Những mục tiêu cụ thể:

Khi trình bày sứ điệp Chúa Kitô như một Tin mừng giải phóng, đáp ứng ước vọng sâu xa của con người. Cho nên:

1. Phải là một giáo lý vui tươi.

2. Là giáo lý đào tạo những Kitô hữu trưởng thành.

3. Đào tạo những Kitô hữu quân bình và toàn diện: biết nhận định các giá trị.

4. Một Kitô hữu sẵn sàng phục vụ: chu toàn sứ mạng truyền giáo.

3974    24-03-2011 15:11:07